Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

CÁCH CẤU HÌNH AXIS2 TRONG NETBEANS 6.9.1

CÁCH CẤU HÌNH AXIS2 TRONG NETBEANS 6.9.1

 

-          Download plugin axis2 “org-netbeans-modules-websvc-axis2.nbm” cho netbeans 6.9.1 tại đây hay tại địa chỉ …., hay dùng plugin của IDE để download (Tools – Plugins – chọn Available Plugins tab – click Reload Catalog để get các plugin mới – Trong ô Search gõ Axis2 – chọn và nhấn Install)

-          Download gói “axis2-1.5.4-war.zip” từ địa chỉ …., giải nén gói nén để lấy tập tin này để lấy gói axis2.war

-          Chép gói axis2.war vào thư mục CATALINA_BASE\webapps\

o   Lưu ý: thư mục này tùy thuộc vào nơi cài đặt Netbeans và tomcat

o   Thư mục ví dụ ở Windows XP là C:\Documents and Settings\tên user login vào máy\.netbeans\6.9\apache-tomcat-6.0.26_base\webapps\

o   Thư mục ví dụ ở Windows 7 hay Vista sẽ là C:\USers\tên user login vào máy\.netbeans\6.9\apache-tomcat-6.0.26_base\webapps\

-          Khởi động tomcat server (ở đây sử dụng tomcat tích hợp trong netbeans 6.9.1 có version 6.0.26), gói axis2.war sẽ tự động giải nén thành thư mục axis2 như hình bên dưới

 

-          Cấu hình axis2 trong netbeans 6.9.1 như sau

o   Mở menu tools/options, chọn axis2 và cấu hình như hình vẽ bên dưới

o   Click OK để hoàn tất thao tác. Kết thúc việc cấu hình hoàn tất axis2 trên netbeans

o   Lưu ý: địa chỉ port, bạn phải nắm rõ khi start server để cấu hình cho đúng

 

 

-          Stop nếu server tomcat đang chạy và start lại. Mở Browser và nhập url http://localhost:8084/axis (như phần cài đặt ở hình trên) để test

-          Chúc mừng bạn đã hoàn tất việc cài đặt axis2 và cấu hình hoàn tất Netbeans 6.9.1

-          Để sử dụng axis2 với Netbeans 6.9.1 để tạo webservice đơn giản và sử dụng JAX-WS để consume, vui lòng xem bài tiếp theo

 


TẠO WEBSERVICE ĐƠN GIẢN SỬ DỤNG AXIS2 TRÊN NETBEANS 6.9.1 VÀ TOMCAT 6.0.26

CONSUME WEBSERVICE TẠO BẰNG AXIS2 SỬ DỤNG JAX-WS TRÊN NETBEANS 6.9.1 VÀ TOMCAT 6.0.26

 

Mục đích ở bài này mô tả việc dùng axis2 kết hợp với netbeans 6.9.1 tạo ra services cung cấp 02 phép toán cộng và trừ hai số thập phân. Webservice này sẽ được deploy dùng axis2 và tomcat 6.0.26. Cuối cùng bài này sẽ mô tả việc consume WebService Axis2 dùng JAX-WS với giao diện sử mô hình MVC sử dụng JSP và Servlet trên netbeans 6.9.1 và tomcat 6.0.26

 

-          Tạo webservice sử dụng axis2 trên netbeans 6.9.1

o   Tạo project Java Application

 

o   Nhấn Next, đặt tên project là SimpleAxis

 

o   Nhấn Finish để hoàn tất việc tạo project

o   Tạo webservice của axis2 bằng cách, chọn menu File, New File, chọn Webservices trong Categories, chọn Axis2 Service from Java trong File Types

 

o   Nhấn Next, chọn option Create Empty Web Service

 

o   Nhấn Next, nhập tên ClassName (ở đây sẽ nhập CalculatorService), nhập package name (ở đây sẽ nhập sample.axis2), check vào check box Generate Sample Method (một số máy đã được check mặc định thì không cần làm gì cả)

 

o   Nhấn Finish, chúng ta đã tạo được webservice sử dụng axis2 với 1 service ví dụ tên là hello

 

 

 

o   Xóa toàn bộ code của hàm Hello và gõ trực tiếp code hai hàm cộng trừ vào netbeans, chúng ta sẽ được kết quả như hình bên dưới (Service sẽ tự động cập nhật bên cửa sổ Projects)

 

 

 

o   Build project, nhấn chuột phải trên Axis2 Web Service, chọn Deploy to Server

§  Lưu ý: server Tomcat phải được start rồi

 

o   Kết quả deploy được thể hiện trên tomcat server như hình vẽ

 

 

 

o   Testing webservice, chọn bất kỳ service nào muốn test chọn Test Operation in Browser

 

 

o   Chỉnh sửa giá trị trên url và enter để testing kết quả như mong muốn

 

o   Tương tự cho phép toán subtract

o   Để xem wsdl của webservice, click chuột phải trên Axis2 Web Service, chọn Show Services in Browser

 

 

o   Click vào tên service link (ở đây là CalculatorService), wsdl sẽ xuất hiện

 

o   Chúc mừng bạn đã hoàn tất xong việc tạo 1 webservice đơn giản

-          Consume webservice của axis2 sử dụng JAX-WS kết hợp với netbeans 6.9.1, tomcat 6.0.26 sử dụng mô hình MVC với JSP và Servlet

o   Tạo Web Application như thông thường, sử dụng tomcat với JavaEE5 để deploy

 

o   Tạo WebService client để consume, click menu File, chọn New File, chọn Web Services trong Categories, chọn Web Service Client trong File Types

 

o   Click Next, chọn option WSDL URL (địa chỉ url của wsdl – áp dụng các bước trên để trình bày wsdl trên browser – sau đó copy url) và dán hay gõ địa chỉ url vào. Nhập package để chương trình phát sinh code ở phía client

 

o   Nhấn Finish, netbeans sẽ phát sinh code

§  Lưu ý: cần chờ cho đến khi chương trình phát sinh hoàn tất, không nên vội vã để thực hiện thao tác khác (nếu vội vã có thể gây lỗi cho chương trình)

 

o   Tạo giao diện để sử dụng webservices

 

o   Tạo servlet có tên Controller để xử lý

o   Kéo axis2 service từ Web Services Reference (chỉ dùng CalculatorServiceHttpSoap11Endpoint hay CalculatorServiceHttpSoap12Endpoint) vào bên trong code của servlet Controller

 

o   Viết code để xử lý như hình vẽ

 

o   Build Project, Deploy ứng dụng, và test ứng dụng

 

 

 

 

o   Chúc mừng bạn đã hoàn tất việc tạo và sử dụng Axis2 Webservice với kiểu dữ liệu cơ bản của Java

o   Để biết sử dụng Axis2 tạo webservice với dữ liệu dạng object và consume Webservice bằng JAX-WS, vui lòng xem bài tiếp theo

 


TẠO WEBSERVICES VỚI AXIS2 ÁP DỤNG TRÊN KIỂU DỮ LIỆU TRẢ VỀ LÀ KIỀU OBJECT VÀ MẢNG OBJECT. THỰC HIỆN CONSUME AXIS2 WEBSERVICE SỬ DỤNG JAX-WS. TẤT CẢ ĐỀU SỬ DỤNG NETBEANS 6.9.1 KẾT HỢP TOMCAT 6.0.26

 

Mục đích bài này đòi hỏi chúng ta phải nắm vững các nội dung liên quan đến cài đặt axis2, cách làm webservice đơn giản sử dụng axis2

Bài này mô tả xây dựng ứng dụng website để tìm kiếm tên gần đúng của các account được lưu trữ trên DB. Người dùng đơn giản nhập 1 ký tự bất kỳ và họ sẽ nhận được danh sách thông tin account trên browser (Ở đây, tôi sẽ sử dụng SQL Server 2005)

Cấu trúc của table tên là Register như sau

 

Tên cột

Kiểu dữ liệu

Username

Varchar(20)

Password

Varchar(20)

Lastname

Varchar(50)

isAdmin

Bit (1 : admin)

 

-          Áp dụng cách tạo Axis2 Webservice trong đơn giản để thực hiện các bước sau

o   Tạo Java Application tên ObjectAxis2

o   Tạo JavaBean hay POJO có tên AccountDTO chứa các property như cấu trúc bảng và thiết lập đầy đủ getter và setter cho object này (lưu ý class cài đặt phải có package - ở đây tôi vẫn lấy tên sample.axis2)

§  Bắt buộc phải có 1 constructor không có tham số (default constructor)

 

o   Tạo Axis2 Webservice tên searchLikeLastname trả về 1 mảng array của object như sau

 

 

o   Build, deploy và testing WebServices

 

 

 

o   Lưu ý: dữ liệu object sẽ được convert thành dạng xml (marshalling) để sau này ở phía client – consume sẽ convert lại ban đầu (unmarshalling) để sử dụng. Có chế được hỗ trợ bởi JAXB. Khung đỏ trong hình trên cho thấy điều đó

o   Trên browse, chọn menu File, save as để lưu file này dạng wsdl để sử dụng trong việc chỉnh sửa để tạo ra object ở phía client. NetBeans 6.9.1 có 1 thiếu sót vẫn chưa hoàn chỉnh. Ở đây tôi sẽ lưu file tên ObjectArrayService.wsdl

o   Testing

 

o   Kết thúc bước này chúng ta đã hoàn tất việc tạo Axis2 Webservice với Object

-          Tạo Consume Webservice với JAX-WS trên netbeans 6.9.1 với Tomcat, sử dụng mô hình MVC

o   Tạo Web Application deploy trên Tomcat – sử dụng JavaEE5.

o   Mở tập tin wsdl đã lưu ở trên bằng trình soạn thảo bất kỳ mà có thể chỉnh sửa dễ dàng, tìm kiếm tên class object của chúng ta (ở đây tên là AccountDTO), chỉnh sửa các giá trị của minOccurs từ 0 thành 1 để giúp JAX-WS convert complex type thành loại dữ liệu cụ thể phía client (Nếu vẫn để 0 thì dữ liệu object được convert ở client sẽ là JAXBELement<kiểu dữ liệu> - rất khó để sử dụng)

Trước khi chỉnh sửa

 

Sau khi chỉnh sửa

 

o   Phát sinh WebService Client, chọn option local file, browse đến tập tin wsdl vừa mới chỉnh sửa, nhập package

 

o   Nhấn Finish và chờ cho hoàn tất việc phát sinh client

 

o   Tạo giao diện để consume

 

o   Tạo controller để xử lý theo MVC

§  Kéo hàm service vào code Controller

§  Lấy kết quả và truyền sang trang show để trình bày kết quả

 

o   Tạo trang show.jsp để trình bày dữ liệu

§  Lưu ý, sử dụng JSTL để trình bày dữ liệu (Add thư viện JSTL 1.1 vào project)

 

 

o   Build, deploy và testing project

 

 

o   Chúc mừng bạn đã hoàn tất việc tạo Axis2 Service và sử dụng nó với dạng Object, dạng chuẩn chung để có thể sử dụng liên thông giữa các ngôn ngữ lập trình, công nghệ lập trình và hệ điều hành

o   Hẹn gặp lại ở những chủ đề khác, rất mong đóng góp ý kiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét