Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Capstone: Receivables Management (Quản lý thu hồi các khoản thu theo yêu cầu của ngân hàng)

Đặng Trần Quốc Hưng, Võ Huy Thông, Lê Thanh Nam

Tháng 05/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên lấy requirement của các ngân hàng trong việc thu hồi các nợ xấu. Hệ thống được dựng ra để hỗ trợ các công ty đón nhận yêu cầu từ các ngân hàng trong việc thu hồi các nợ xấu. Hệ thống cho phép xây dựng các qui trình thu hồi nợ theo các giai đoạn khác nhau tùy theo đối tác yêu cầu các nội dung gì. Các giai đoạn này sẽ bao gồm các step để thực hiện tự động khi đến thời gian, cụ thể ở đây đó là việc gửi SMS và gọi tự động các số điện thoại của người nợ và các người có liên quan đến người nợ và thông báo cho collector các nội dung tiếp theo cần phải thực hiện trong qui trình. Hệ thống cho phép người quản lý quản lý và truy vấn được tiến trình thu hồi nợ xấu của các collector cũng như trạng thái của các hồ sơ trong các giai đoạn.

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Capstone: Building a system that manages surgery in the hospital (Xây dựng hệ thống quản lý phẩu thuật trong bệnh viện)

Võ Thanh Tung, Trần Quang Phúc, Văn Chí Vĩnh 

Tháng 05/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên lấy requirement của các bệnh viện trong việc quản lý các phòng mổ, cụ thể là việc quản lý và phân lịch của các ca mổ, quản lý và cập nhật thông tin của các nội dung liên quan sau khi mổ xong. Hệ thống được xây dựng dựa trên qui trình đó là đưa các thông tin liên quan như bệnh án các đưa vào trong hệ thống để tiến hành sắp xếp lịch. Việc sắp xếp lịch sẽ được diễn ra sau khi phòng vật tư y tế kiểm tra đủ số lượng, hệ thống sẽ thực hiện lên lịch dựa trên số phòng mổ có sẵn trong bệnh viện kết hợp với độ ưu tiên của các loại bệnh, tính khẩn cấp của ca mổ cùng vào phòng mổ phù hợp với ca mổ.