Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Video: Hidden form field nâng cao và Xử lý lỗi khi đưa dữ liệu xuống DB

Video: Hoàn tất core flow của toàn bộ chức năng cơ bản của ứng dung web bao gồm cả xử lý lỗi - tiếp tục của bài http://www.kieutrongkhanh.net/2016/10/video-su-dung-cookie-va-lam-shopping.html

+ Sử dụng kỹ thuật Hidden Form Field kết hợp với HttpSession, URL Rewriting để Remove một số item lựa chọn trong giỏ hàng

+ Sử lý lỗi của người dung để thông báo lỗi

+ Ghi log lỗi của người sử dung lẫn hệ thống để hỗ trợ maintain hệ thống

+ Ghi dữ lieu xuống DB

  Xem chi tiết tại đây

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

Video: Sử dụng Cookie và làm Shopping Cart với Session

Video: tiếp tục theo loạt bài thực hiện core flow ứng dung web từ login, search, delete, update - tham khảo tại địa chỉ http://www.kieutrongkhanh.net/search/label/Video_Servlet
 Bài này tiếp tục mở rộng với nội dung cụ thể

- Using Cookie để hỗ trợ Login tự động từ lần thứ 2 truy cập ứng  và có thể áp dung cho việc remember password

- Xây dựng bài toán mua hàng online- ở đây là mua sách - với cơ chế mua hàng và xem hàng đã được mua

- Ứng dụng HTTP Session và cách lưu trữ và khai thác dữ liệu - cụ thể đây là giỏ hang - trên scope

  Xem chi tiết tại đây

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Video: Delete và Update trên lưới với Servlet

Kỹ thuật Session Tracking

- Delete trực tiếp trên lưới sử dụng URL Rewriting

- Update các field trên lưới sử dụng Hidden Form Field

- Mô hình và cơ chế để refresh hay cập nhật lưới ở client - browser sau một thao tác

- Xác định rõ việc đang thao tác ở Server hay ở Client

- Xác định chuyển resource bang RequestDispatcher hay sendRedirect

  Xem chi tiết tại đây

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Dùng StAX Parser để xây dựng ứng dụng như trên cơ sở dữ liệu – CRUD

Dùng StAX Parser để xây dựng ứng dụng như trên cơ sở dữ liệu – CRUD

Mục đích: Chủ đề của bài này giới thiệu về bộ StAX (Streaming API for XML) Parser dùng để thực hiện tất cả thao tác trên tài liệu XML từ tìm kiếm đến thêm, xóa, sửa trên tài liệu tương tự như với thao tác trên cơ sở dữ liệu. Với tính đơn giản hơn SAX, dễ sử dụng không đòi hỏi logic cao như SAX và cực kỳ tiết kiệm bộ nhớ cùng với khả năng xử lý tài liệu XML cực kỳ lớn mà không ảnh hưởng đến bộ nhớ trong quá trình xử lý. Hơn thế nữa, khả năng kết hợp với công nghệ khác để xử lý một phần tài liệu XML trở thành Object cần xử lý và đưa lại tài liệu xử lý, cụ thể như kết hợp StAX với JAXB để xử lý một phần tài liệu XML. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quí vị xây dựng một ứng dụng web đầy đủ sử dụng StAX để thấy được tính hiệu quả của nó cùng với sự kết hợp với  JAXB để cho thấy khả năng xử lý một phần tài liệu XML thành Object khi ứng dụng đang thực thi.

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Video: Search gần đúng last name để hiển thị lưới

Video: Bai 2:Login thành công, Search gần đúng last name để hiển thị lưới

-Ứng dụng scope

-Giao tiếp giữa resources

-Chuyển resource

-Chia tải ở server (ứng dụng mô hình MVC2 với breakdown module - với cách thức bán hàng ở tiệm fastfood)

  Xem hướng dẫn ở đây

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Sử dụng SAX Parser để tìm kiếm dữ liệu

Sử dụng SAX Parser để tìm kiếm dữ liệu

Mục đích: Chủ đề của bài này giới thiệu về bộ SAX (Simple API for XML) Parser dùng để tìm kiếm và truy vấn dữ liệu trực tiếp trên tài liệu XML. Với tính đơn giản, dễ sử dụng nhưng đòi hỏi tính logic cao trong quá trình xử lý để tìm kiếm dữ liệu một cách nhanh chóng và hỗ trợ ứng dụng chạy trên hệ thống có bộ nhớ không lớn. Trong bài, chúng tôi sẽ hướng dẫn quí vị xây dựng ứng dụng sử dụng SAX để quí vị có thể vận dụng những khái niêm đã được nêu ra

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Giao tiếp giữa Java Scripts và Java Object hỗ trợ trao đổi dữ liệu để xử lý ở phía client – hạn chế post back về phía server

Giao tiếp giữa Java Scripts và Java Object hỗ trợ trao đổi dữ liệu để xử lý ở phía client – hạn chế post back về phía server

Mục đích: Chủ đề của bài này giới thiệu về mô hình ứng dụng kết hợp xử lý và lấy dữ liệu từ server nhưng không xử lý giao diện và chức năng ở phía server mà đem dữ liệu về phía client để hỗ trợ trình bày và xử lý tùy theo yêu cầu của người dùng. Mô hình này với mục đích hướng tới hạn chế post back về phía server làm giảm performance của hệ thống và tiến tới đáp ứng nhu cầu xử lý nhanh chóng ngay tại client tủy theo thói quen của người sử dụng và nghiệp vụ của ứng dụng.

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Hướng dẫn cơ bản về thanh toán PayPal trong môi trường Sandbox

 

Hướng dẫn cơ bản về thanh toán PayPal trong môi trường Sandbox

 

Tác giả: Vũ Đăng Đạt

 

Mục đích: Chúng tôi giới thiệu bài viết nhằm hướng dẫn cụ thể cách để thiết lập cũng như sử dụng môi trường Sandbox để thực hiện các giao dịch PayPal. Ngoài ra, chúng tôi giới thiệu cách áp dụng việc thanh toán trên một ứng dụng Android đơn giản để thể hiện cách sử dụng PayPal SDK như thế nào khi kết hợp cụ thể trên ngôn ngữ phát triển ứng dụng.

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

JAXB – chuyển đổi XML-Schema hay DTD trở thành Java Class, chuyển đổi từ XML sang Java Object và ngược lại

JAXB – chuyển đổi XML-Schema hay DTD trở thành Java Class, chuyển đổi từ XML sang Java Object và ngược lại

Mục đích: Chủ đề của bài này giới thiệu về framework JAXB – Java Architecture for XML Binding – hỗ trợ chuyển đổi XML-Schema hay DTD trở thành Java Class, và mapping dữ liệu từ XML sang thành Java Object và ngược lại. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hướng dẫn kết hợp với các ví dụ cụ thể nhằm thể hiện rõ khái niệm và cách sử dụng JAXB trong quá trình xây dựng ứng dụng. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các nội dung nâng cao khác đế ứng dụng trong việc xây dựng phần mềm như là mapping các kiểu dữ liệu trong schema với java class, tạo ra một order hoàn chỉnh phối hợp giữa các object customer – order – orderDetails - … sử dụng JAXB và keyword any trong XML Schema, phối hợp giữa quá trình marshaller XML với XSL để tạo ra tài liệu khác như là HTML.