Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Video: Spinner, Combo box với việc xử lý Date trong Android


Tác giả: Phạm Công Thành

Mc đích:  Chúng ta sẽ tìm hiểu control Spinner và cách xử lý với kiểu dữ liệu ngày tháng (Date Time). Bên cạnh đó, chúng ta sẽ khắc phục việc không hiển thị giao diện khi xem trên màn hình preview lúc lập trình. Trong bài này, chúng ta làm ví dụ đăng ký dân tộc và ngày tháng năm sinh sử dụng Spinner và Combo Box

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Tạo Notification Real Time cho ứng dụng với Firebase Database

 

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

 

Mục đích: Bài viết sẽ hướng dẫn quý vị tạo notification tại thời điểm ứng dụng real time. Trong bài viết này, chúng tôi định hướng việc xây dựng ứng dụng sử dụng firebase database như mô hình bên dưới

Trong bài viết này, chúng ta sẽ hiện thực một ứng dụng nhỏ thực hiện gửi notification đến server. Sau đó, server sẽ gửi thông tin đến Firebase để notify đến người dùng ở client. Chúng ta sẽ trình bày thông tin được notify cho user ở giao diện ở client. Thông qua cách cài đặt ứng dụng này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức cấu hình và hoạt động khi sử dụng Firebase trong việc gửi notification đến người sử dụng. Thông qua ứng dụng này, chúng ta sẽ có thêm kiến thức và kỹ năng khi xây dựng ứng dụng cần có notification đến các thành phần có liên quan tại thời điểm ứng dụng trong quá trình thực thi (real – time)

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Video: Fragment trong Android


Tác giả: Phạm Công Thành

Mc đích:  Nội dung của bài thứ 3, chúng ta sẽ làm quen với fragment và các lỗi lập trình khi sử dụng fragment. Chúng ta sẽ thực hiện ví dụ với việc gắn các fragment để thực hiện một tác vụ.