Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Bài 6: Thực hiện chức năng register user sử dụng Spring TagLib

Xây dựng ứng dụng CRUD với Spring 5

Bài 6: Thực hiện chức năng register user sử dụng Spring TagLib

Mã Hoàng Nhật Phi, Trương Trần Tiến

 

-          Mục đích: Tiếp nối series bài viết về xây dựng ứng dụng web dùng Spring 5 Framework, bài viết trước chúng ta đã hiện thực hóa chức năng Delete và Register User sử dụng XMLHTTPRequest để gọi RESTful web service. Đồng thời, chúng ta cũng được giới thiệu về cách tự tạo các Validator, Annotation để phục vụ ràng buộc các dữ liệu với logic phức tập. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thực hiện lại chức năng Register sử dụng Spring Taglib để tạo form. Taglib của Spring giúp chúng ta dễ dàng binding dữ liệu của form đến object ở back-end, giúp render lỗi một cách dễ dàng. Đồng thời chúng ta sẽ hiện thực tạo custom message để hiện lỗi cho người dùng.

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

Bài 5: Thực hiện chức năng delete và kiểm tra các ràng buộc về dữ liệu khi thực hiện chức năng register

Xây dựng ứng dụng CRUD với Spring 5

Bài 5: Thực hiện chức năng delete
và kiểm tra các ràng buộc về dữ liệu khi thực hiện chức năng register

Mã Hoàng Nhật Phi, Trương Trần Tiến

 

-         Mục đích: Tiếp nối series bài viết về xây dựng ứng dụng web dùng Spring 5 Framework, bài viết trước chúng ta đã hiện thực hóa chức năng Update sử dụng XMLHTTPRequest để gọi RESTful web service. Qua đó, chúng ta đã tìm hiểu qua cách thức bắt exception sử dụng khái niệm AOP. Đồng thời, chúng ta cũng được giới thiệu về cách ràng buộc dữ liệu thông qua các annotation có sẵn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thực hiện chức năng delete, create (register) và thực hiện ràng buộc dữ liệu bằng các validator, annotation riêng theo cách chúng ta mong muốn dữ liệu đảm bảo các toàn vẹn theo qui định theo yêu cầu trong việc tổ chức cấu trúc.