Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

Topic: Sử dụng hộp lựa chọn – drop down list để xử lý giao diện nhập liệu trong Struts 2.x Framework

Sử dụng hộp lựa chọn – drop down list để xử lý giao diện nhập liệu trong Struts 2.x Framework

Mục đích: Chủ đề của bài này đề cập đến cách sử dụng drop down list trong giao diện nhập liệu khi sử dụng framework Struts 2. Chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng hai loại drop down list (select Tag và combo Tag) thông qua ứng dụng cập nhật giá trị thông tin dữ liệu từ người sử dụng đến DB. Qua đó, quí vị sẽ có sự lựa chọn phù hợp cho nội dung ứng dụng tương ứng.

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

Topic: Xây dựng ứng dụng CRUD với framework Sencha Touch

Xây dựng ứng dụng CRUD với framework Sencha Touch

Tác giả: Phạm Công Thành

 

Mục đích: Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo ra ứng dụng với các chức năng từ thêm, xóa, sửa, hiển thị và lọc từ tất cả dữ liệu đang có, hiển thi thông tin chi tiết và tìm kiếm thông tin dữ liệu dưới DB. Qua việc thực hiện ứng dụng, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số control được sử dụng để tạo nên giao diện và xử lý giao diện trong việc trình bày dữ liệu trong quá trình ứng dụng đang được thực thi. Ứng dụng được xây dựng thể hiện sự kết nối giữa client, server và khả năng thực thi trên đa nền tảng (multipe platform). Với giao diện là sự kết hợp giữa Sencha Touch (sử dụng Sencha cmd) và JavaScript cùng với các chức năng cung cấp từ backend, cụ thể là web server với mô hình ứng dụng JavaEE xây dựng với MVC2 Design Pattern. Qua bài này, chúng ta cùng tìm hiểu cách tích hợp framework không có sẵn vào tool lập trình, cụ thể ở đây sẽ là kết hợp Sencha Touch với Netbeans.

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Topic: Sử dụng Selenium Web Driver để trích xuất dữ liệu từ website “động”

Sử dụng Selenium Web Driver để trích xuất dữ liệu từ website “động”

Tác giả: Hà Lê Duy Khang

Mục đích: Bài viết này hướng dẫn cách khai thác dữ liệu từ các trang website “động” (những website này sử dụng javascript hay jQuery để tạo front-end tương tác với người dùng) bằng thư viện Selenium Web Driver mà các thư viện thông thường như java.net,  htmlUnit… không thể lấy dữ liệu được. Trong bài viết chúng tôi hướng dẫn cách phân tích (inspect element của web site) từ đó hướng tới cách tổ chức và khai thác dữ liệu trong quá trình xử lý