Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Topic: Maintain Students’ Training Management System (Bảo trì hệ thống quản lý đào tạo)

Mã Hoàng Nhật Phi, Trần Tiến Đạt

Tháng 08/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên lấy requirement của phòng đào tạo, phòng khảo thí và các phòng ban liên quan để nâng cấp và bảo trì hệ thống đào tạo đang phát triển trong hơn 02 năm trước. Hệ thống cần hoàn thiện các bước trong trình xác định tình trạng sinh viên trong bắt đầu mỗi năm học thông qua trạng thái hiện hành của sinh viên trong học kỳ hiện tại, các sinh viên chuyển ngành, các sinh viên bảo lâu, tiến độ học tập của sinh viên cũng như curriculum của sinh viên để từ đó xây dựng lên biểu mẫu 04.37.

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Topic: Questions bank checking system (Hệ thống quản lý và soạn thảo câu hỏi thi trắc nghiệm)


Nguyễn Thúy Ngọc, Nguyễn Phan Thảo Nhi, Trần Thanh Lâm, Nguyễn Bá Trường 

Tháng 08/2019

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên yêu cầu của phòng khảo thí về xây dựng công cụ để quản lý ngân hàng đề và phát sinh ra các để thi tự động khi có yêu cầu. Hệ thống có khả năng đón nhận các câu hỏi dưới định dạng file GIFT hay định dạng WORD (DOC và DOCX). Hệ thống có khả năng check trùng câu hỏi về nội dung lẫn đáp áp ngay khi import vào và khi câu hỏi xuống dưới bộ lưu trữ. Hệ thống cho phép người dùng định nghĩa các rule để loại bỏ các câu hỏi vi phạm và cho phép người dùng chỉnh sửa khi cần. Hệ thống có khả năng kiểm tra ngữ nghĩa, kiểm tra trùng giữa 02 hình ảnh trong câu hỏi.

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Topic: Book Share Management without warehouse (Quản lý thư viện với cách chia sẻ sách)

Huỳnh Minh Tú, Phạm Hoàng Linh, Tô Quốc Cường, Đoàn Vũ Phong 

Tháng 08/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên ý tưởng về việc xây dựng hệ thống thư viện mà không cần xây dựng một kho sách lớn cho việc quản lý sách cùng với việc giảm thiểu công việc của quản thủ thư viện trong việc cho mượn sách đặt biệt rớt vào thời điểm cụ thể trong trường đại học. Hệ thống định hướng việc quản lý mượn trả sách dựa trên khái niệm mượn và trả container trong việc vận chuyển hàng hóa. Chính vì điều đó, hệ thống cần đảm bảo việc tracking quá trình mượn sách và trả sách, người giữ sách hiện hành thông qua việc sử dụng block chain để đảm bảo tính khả thi đó.