Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2022

Capstone: Whole Products Sale System (Mua chung)

 Nguyễn Quang Vinh, Đào Hữu Nghĩa, Nguyễn Phúc Đạt, Bùi Nguyễn Hoàng Long

Tháng 08/2022


Ứng dụng được phát triển dựa nội dung yêu cầu của công ty Pika Tech. Với yêu cầu xây dựng một hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh mua bán lĩnh vực Beverage và Food mua bán với khối lượng lớn với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc giám sát các campaign trong quá trình diễn ra, thực hiện điều phối và rút kinh nghiệm trong các campaign khác. Ngoài ra, các doanh nghiệp được hỗ trợ trong việc chỉ quản lý danh mục hàng hóa – không cần quản lý số lượng, kết hợp với việc quản lý các đơn hàng trong một chiến dịch từ lúc đặt đến khi giao hàng. Bên cạnh đó, người khách hàng tham gia trong hệ thống mua chung này có được ưu thế trong việc hoàn tiền so với so tiền đặt hàng ban đầu nếu số lượng người mua đạt được các mốc trong campaign đã được xác định bởi các doanh nghiệp bán hàng.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2022

Capstone: JobFair online management (Hệ thống tổ chức job fair online)

 Trương Trần Tiến, Phạm Cao Sơn, Bùi Minh Khôi

Tháng 08/2022


- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung tư vấn thiết kế và được công ty cổ phần MD Online phê duyệt giải pháp và áp dụng triển khai tại công ty. Định hướng của hệ thống là áp dụng metaverse trong việc hỗ trợ tuyển dụng từ xa đối với các chuyên viên, ứng viên không làm việc tại vị trí hay khu vực công ty tuyển dụng nhưng đảm bảo có các trải nghiệm thực môi trường của công ty tại thời điểm tiếp xúc, nộp đơn và thực hiện các công việc trong qui trình tuyển dụng. Một ngày hội việc làm chỉ được tổ chức dựa trên kế hoạch tuyển dụng của các phòng ban trong chính công ty để thực hiện trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian cho ứng viên trong qui trình từ tìm hiểu, đánh giá, phỏng vấn đến việc hỗ trợ tạo ra các cv cho ứng viên có thể tái sử dụng. Bên cạnh đó, định hướng của hệ thống cũng hướng tới với tăng lợi ích về không gian trong việc ứng viên không cần ở trong khu vực hay địa điểm của công ty (có thể ở nước ngoài, các vùng miền khác mong muốn nộp đơn xin việc tại công ty, hay công ty mong muốn tuyển dụng các expert làm việc từ xa hay thời vụ theo dự án, …)  Trong dự án này, việc làm giảm đi thời gian trong quá trình phỏng vấn và không gian đảm bảo sự trải nghiệm một cách tổng quan được yêu cầu à Metaverse được định hướng sử dụng kết hợp với cách thức hỗ trợ tổ chức cho các hosting các ngày tuyển dụng của họ trên hệ thống được xác định để phát triển

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2022

Capstone: Job platform support the entire recruitment process (Nền tảng công việc hỗ trợ toàn diện quy trình tuyển dụng)

 Phạm Ngọc Thức, Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Lâm Nhật Tiến, Võ Thành Vương

Tháng 08/2022

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung yêu cầu của công ty TNHH Tâm Huyết Việt. Hệ thống được xây dựng định hướng hỗ trợ việc tuyển dụng cho các công ty (enterprise) kết hợp với các ứng viên (ở đây định hướng tới đối tượng chính là sinh viên chuyên ngành, sắp tốt nghiệp ra trường). Hệ thống bao gồm 4 thành phần chính.  Đầu tiên, thành phần hỗ trợ enterprise trong việc quản lý công việc, job description, thông tin của công ty nhằm đưa thông tin đến các ứng viên có quan tâm. Thứ 2 là thành phần hỗ trợ các ứng viên trong việc xây dựng các cv, hỗ trợ tìm kiếm công việc và ứng tuyển vào các công ty. Kế cuối, là hệ thống tự động matching giữa các mô tả công việc của các công ty và thông tin xin việc của ứng viên để chọn lọc gửi thông tin đến các ứng viên và doanh nghiệp có liên quan khi các tiêu chí được match. Cuối cùng, thành phần hỗ trợ các tiện ích cho các ứng viên khi tham gia hệ thống này.