Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Sử dụng WildCard Method, tạo Custom Interceptor và Custom Plugin trong Struts 2 Framework

Sử dụng WildCard Method, tạo Custom Interceptor và Custom Plugin trong Struts 2 Framework

Tác giả: Nguyễn Lương Tuấn Kiệt

Mục đích: Nội dung bài này sẽ hướng dẫn 3 thành phần trong Struts 2 Framework theo thứ tứ Wildcard method, Custom Interceptor, Custom Plugin. Các khái niệm sẽ được mô tả một cách tổng quát kèm theo các ví dụ tương ứng để thể hiện cách áp dụng các khái niệm đó trong việc xây dựng ứng dụng web. Tổng quát hóa vấn đề để nhóm các chức năng tương tự vào cùng action thì Wildcard method sẽ hổ trợ chúng ta. Kế tiếp, Custom Interceptor là giải pháp để thay thế Filter trong mô hình MVC2 hay Struts2 kết hợp với Filter. Cuối cùng, Custom Plugin cung cấp giải pháp để xây dựng ứng dụng web sử dụng Struts 2 theo dạng team work và module hóa task của từng thành viên và tích hợp chúng lại

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Sử dụng Filter kết hợp với Struts 2 Framework để xác thực và phân quyền truy cập cho user

Sử dụng Filter kết hợp với Struts 2 Framework để xác thực và phân quyền truy cập cho user

 

Tác giả: Bạch Minh Nam

 

Mục đích: Chủ đề của bài viết này hướng dẫn cách sử dụng Filter kết hợp với Struts 2 Framework để lọc quyền truy cập vào các resource khác nhau tùy theo vai trò của user khi login vào hệ thống.

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Một số kỹ thuật và lưu ý cần thiết khi xây dựng ứng dụng xử lý phức tạp sử dụng Struts 2 Framework

Một số kỹ thuật và lưu ý cần thiết khi xây dựng ứng dụng xử lý phức tạp sử dụng Struts 2 Framework

Mục đích: Chủ đề của bài này hướng dẫn một số cách xử lý với ứng dụng phức tạp cụ thể qua việc build ứng dụng quản lý delivery. Qua quá trình trình bày ứng dụng, bài viết sẽ mô tả một số lưu ý và kỹ thuật nâng cao trong quá trình xây dựng ứng dụng sử dụng Struts 2 Framework. Tổng quát hóa, bài này thực hiện chức năng shopping cart với object có số lượng; xử lý kiểu dự liệu ngày tháng khi tương tác giữa lập trình ứng dụng và database; cập nhật dữ liệu trực tiếp trên form với giỏ hàng; thao tác dữ liệu với mảng parameters được truyền từ client và ứng đối tương tự với Action; xử lý nhiều hơn một nút lệnh với cùng action class và cùng một form trên giao diện…

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Cập nhật Topic: Mở rộng kiến thức về Struts 2 Framework – sử dụng annotation, xây dựng ứng dụng tương tự như ứng dụng đầu tiên áp dụng các kiến thức về Struts 2 Framework sử dụng annotations

- Thực hiện toàn bộ chức năng thao tác trên DB - CRUD với login, search, delete, update và insert
- Sử dụng annotation kết hợp với cấu hình struts.xml
- Thực hiện mapping action với Action class theo 02 cách
   + Mapping implicit với tên action luôn luôn viết thường và tên class mapping là ký tự đầu viết hoa và đến Action viết hoa (vd: action deleterecord mapping với action class DeleterecordAction)
   + Maping explicit tên action với class action tùy ý đặt tên thông qua @Action trên tầm vực class và @Action trên tầm vực method (áp dụng với chức năng update và tạo mới account)
- Thực hiện validation dữ liệu sử dụng annotation trên các hàm set trong action class
- Thực hiện mapping message thông báo lỗi động thông qua file properties và key trong lúc cấu hình sử dụng annotation
- Thực hiện xử lý lỗi do phương thức execute ném ra khi đang thực thi (cụ thể đây là lỗi khóa chính trùng với SQLException) sử dụng @Action kết hợp với @ExceptionMapping trên tầm vực method

Xem chi tiết tại đây

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Video: Sử dung annotation kết hợp cấu hình struts.xml để xây dựng web application với Struts 2 Framework

- Thực hiện thay đổi cấu hình từ struts.xml thành annotation kết hợp struts.xml với các chức năng CRUD
- Thực hiện validation dữ liệu với annotation và trình bày message động dùng file properties
- Mapping action một cách implicit...

Xem Chi Tiết Tại Đây