Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Cấu hình Axis2 trên Eclipse

Cấu hình Axis2 trên Eclipse

Tác giả: Nguyễn Anh Khoa

Mục đích: nội dung của chủ đề này giúp chúng ta sẽ cấu hình Axis2 trong Eclipse.

Để thực hiện được phần này bạn cần download:


 

1.Config server Tomcat trong Eclipse

Gỉải nén gói Eclipse và Tomcat vừa download.

Chạy Eclipse.

Chọn Window -> Preferences

http://img189.imageshack.us/img189/5886/99795691.png

Chọn Server -> Runtime Environment. Click Add

http://img853.imageshack.us/img853/156/23032197.png

Chọn Apache -> Apache Tomcat v6.0

Check Create new local server. Click Next

http://img687.imageshack.us/img687/7346/95486335.png

Click Browse.

Chọn đến folder Apache Tomcat sau khi giải nén.

Click OK -> Finish

http://img52.imageshack.us/img52/5498/61278152.png

http://img850.imageshack.us/img850/2048/93838831.png

Check server vừa config

Trong cửa sổ Server:

http://img811.imageshack.us/img811/6074/24158374.png

Nếu không thấy cửa sổ Server, chọn Window -> Show View -> Other -> Server -> Servers.

Click OK.

http://img694.imageshack.us/img694/7488/32758899.png

Start server.

http://img121.imageshack.us/img121/1551/47763719.png

http://img19.imageshack.us/img19/2662/21929762.png

Đến đây server đã được add trong Eclipse thành công.

Mở Intenet Browser và gõ vào địa chỉ http://localhost:8080

Trang start page của tomcat.

http://img709.imageshack.us/img709/17/64867368.png

Bạn có thể gặp lỗi sau:

http://img847.imageshack.us/img847/2751/25349353.png

Lỗi này hiện tại mình vẫn chưa biết cách fix nhưng server vẫn start thành công và mình vẫn deploy và run các project bình thường.

Nếu muốn đổi port cho Tomcat,  có thể dùng 2 cách sau:

1. Mở file ~\apache-tomcat-6.0.26\conf\server.xml

Tìm đến dòng sau đây và đổi giá trị của port.

http://img94.imageshack.us/img94/1200/64029324.png

Stop server, delete server trong cửa sổ Servers trước rồi remove trong Preference.

Add server lại theo các bước như trên.

2. Đổi giá trị của port tại dòng

http://img94.imageshack.us/img94/1200/64029324.png

trong 2 file:

- ~\workspace\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0\conf\server.xml: Đây là file config server riêng của Eclipse. Khi server mới được add trong cửa sổ Servers thì các file config của server sẽ được copy vào trong thư mục này.

- File server.xml trong cửa sổ Project Explorer:

http://img822.imageshack.us/img822/6945/19733367.png

Restart server.

2.Config Axis2 in Eclipse

Chọn Window -> Preferences -> Web Services -> Axis2 Preferences. Click Browse

Chọn đến folder chứa gói war của Axis2.

http://img593.imageshack.us/img593/6499/56708523.png

Nếu hiển thị thông báo Axis2 runtime loaded successfully là bạn đã chọn đúng folder.

Click Apply.

http://img541.imageshack.us/img541/5485/72357355.png

Chọn Server and Runtime trong mục Web Services.

Web service runtime chọn Apache Axis2. Click OK.

Đến đây mình đã config xong Axis2 trong Eclipse.

Mình không test được Axis2 trong Eclipse như NetBean vì khi tạo Web Service tool mới add Axis2 trong project. Rồi khi deploy project thì Axis2 mới được deploy theo.

Chúng ta sẽ tạo 1 Web Service trong bài tiếp theo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét