Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Entity Bean với khóa chính tự tăng – identity trong EJB 3.0

CMP – Container Managed Persistent Bean trong EJB 2

Entity Bean với khóa chính tự tăng – identity trong EJB 3.0

Mục đích: nội dung của bài này hướng tới việc vận dụng Entity Bean với khóa chính tự tăng sử dụng EJB 3.0 để thấy sự khác biệt so với CMP với khóa chính tự tăng trong EJB 2.1

Entity Bean với khóa chính tự tăng – identity trong EJB 3.0

Mục đích: nội dung của bài này hướng tới việc vận dụng Entity Bean với khóa chính tự tăng sử dụng EJB 3.0 để thấy sự khác biệt so với CMP với khóa chính tự tăng trong EJB 2.1

Yêu cầu

 • Nắm vững các khái niệm về Entity Bean và CMP và các nguyên lý cơ bản về cài đặt CMP, CMP với identity – khóa chính tự tăng trong EJB 2.1 (https://www.facebook.com/TrongKhanh.Kieu/posts/274020796303967)
 • Nắm vững cú pháp và kiến thức về OOP, đặc biệt EJB QL
 • Tools sử dụng ở đây là Netbeans 6.9.1
 • JDK 6 update 22
 • Server: JBoss 5.1.0 GA
 • DBMS: SQL Server 2005

Trong phần nội dung này chúng tôi sẽ làm ví dụ mô tả dữ liệu liên quan đến một employee tương tự như bài CMP trong EJB 2.1 để giúp chúng ta có thể thấy được sự khác biệt trong cơ chế và cách cài đặt giữa Entity Bean có khóa chính tự tăng (identity) trong EJB 2.1 và EJB 3.0. Dữ liệu mô tả như sau

Ở bài này, chúng tôi sẽ thực hiện hai chức năng chính đó là tạo mới một employee

Trong phần tutorial này chúng tôi sẽ thực hiện nhóm cách động tương tự các bước trong bài tutorial CMR 1:1 trong EJB 2.1 và cài đặt Entity Bean trong EJB 3.0

Bước 1: Đăng ký Datasource với Netbeans để Netbeans hỗ trợ chúng ta trong việc phát sinh datasource (bước này có thể bỏ qua nếu bạn đã có datasource rồi) (Vui lòng xem chi tiết Bước 1 trong tutorial CMR 1:1)

 • Nếu Datasource với DB mà có chứa các bảng mà chúng ta thao tác đã được đăng ký rồi,
  • Vào trong tab Services, mở rộng phần Database
  • Click phải chuột trên connection mà chúng ta cần làm việc, chọn Connect …

  • Chúng ta nhập username và password để kết nối DB, click OK

 • Lưu ý: Một Database Connection chỉ dùng cho một DB cụ thể, không thể áp dụng cho tất cả các Database vì mỗi Database Connect có 1 chuỗi kết nối đến một DB cụ thể

Bước 2: Tạo Enterprise Application Project tương tự như bước 2 của tutorial trong CMR 1:1

 • Tạo Project Enterprise Application có tên  EntityBeanIdentity3
  • Chúng ta chọn Server là JBoss5.1.0 GA và version của Java EE là JavaEE5 bởi vì chúng ta đang tạo trên nền EJB 3.0
   • Lưu ý: Server JBoss 5.1.0 GA phải được add vào trong tab Services của Netbeans 6.9.1

  • Chúng ta sẽ có project trên NetBeans như sau

Bước 3: Tạo Entity Class tương tự như tạo Entity Class trong bài Entity Bean của EJB 3.0

 • Tạo Entity Class
  • Chúng ta tạo Datasource tương tự như CMR 1:1 và ở đây chúng ta đặt tên Datasource là EJB3Identity, tập tin jboss-ds.xml tại Server Resource sẽ được cập nhật như hình bên dưới

  • Sau khi các bảng được lấy về, chúng ta chọn bảng cần phát sinh Entity Class (ở đây là bảng Registration) và nhấn nút Add >

  • Chúng ta click nút Next

  • Thành phần Entity Classes sẽ khác hoàn toàn so với EJB 2.1, ở đây phát sinh class sẽ phải dùng toán tử new khi sử dụng như Java Object bình thường
  • Đặt tên package cho code của chúng ta trong ô Package (ở đây tôi nhập sample.identity)
  • Tại đây chúng ta chọn “Create Persistence Unit”. Nội dung này sẽ tạo cho chúng ta tập tin mapping là persistence (tạo ra tập tin persistence.xml). Chúng ta sẽ thấy tập tin và cấu trúc của hình bên dưới khi hoàn tất toàn bộ quá trình tạo Entity Class

 

  • Chúng ta nhấn Next

  • Ở đây chúng ta sẽ chọn Collection Type có thể là Collection hay Set hay List, nhưng ở đây chúng tôi chọn loại Collection để tương thích với cách phát sinh của EJB 2.1
  • Bên cạnh đó, chúng ta phải check vào “Fully Qualified Database Table Names” và “Attributes for Regenerating Tables” để tool Netbean hỗ trợ chúng ta phát sinh code (các thuộc tính của entity class và một số query object cơ bản)
  • Chúng ta nhấn nút Finish để hoàn tất quá trình tạo bean
  • Netbeans phát sinh và cập nhật project chúng ta với 01 java class được tạo ra như sau (không có bất kỳ interface nào cả)
   • Lưu ý: code phát sinh luôn luôn chứa đựng annotation thay cho việc mapping trực tiếp vào tập tin ejb-jar.xml như EJB 2.1 và container sẽ phát sinh code tương ứng khi chạy và deploy

  • Chúng ta phải bổ sung annotation vào để đánh dấu field có khóa tự động tăng bằng annotation @GeneratedValue (của gói javax.persistence) dưới @Id và trên @Basic

  • Kết thúc bước này chúng ta đã tạo được bean và mapping nhưng chúng ta vẫn chưa sử dụng được chúng

Bước 4: Tạo Session Bean tương tự như bài Entity Bean trong EJB 3.0 để đưa ra bên ngoài cho client sử dụng có tên là IdentitySession

 • Chúng ta thực hiện tạo các phương thức hàm để sử dụng các thành phần Entity Classes và đưa một số chức năng cho người sử dụng qua Session Bean interface
  • Chúng ta thực hiện đưa Entity Manager vào để Session Bean có thể kết nối với Entity Class tương tự như bài Entity Bean trong EJB 3.0

 • Phát sinh hàm insert để thực hiện insert dữ liệu xuống DB, thực hiện Insert Code, chọn Add Business Method
 • Hàm insert trả về kiểu boolean, hàm truyền 2 tham số String username, double salary (tương ứng với các field tương ứng dưới DB)

 • Code của hàm insert được cập nhật như sau

Bước 5: Cấu hình thông tin để sử dụng và mapping bean, áp dụng tương tự như tutorial CMR 1:1

 • Mapping bean để khi deploy server có thể quản lý và đưa ra tên để chúng ta kết nối tới khi sử dụng trong tập tin jboss.xml như hình vẽ bên dưới

 • Lưu ý
  • Tên tag ejb-name phải được mapping chính là tên tập tin Session Bean class (cụ thể IdentitySession – tên class IdentitySession.java)
  • Tên jndi là do chúng ta đặt, tên này chúng ta sẽ dùng truy cập bean
  • Ở đây chúng ta dùng tag local-jndi-name vì các cmp được phát sinh chỉ có Local và Local Home Interface
 • Chúng ta hoàn tất xong việc mapping bean
 • Chúng ta không thực hiện mapping DB và đồng bộ giữa instance object và DB thông qua tập tin jbosscmp-jdbc.xml vì tất cả các khai báo trong Entity class đã được khai báo thông qua annotation trong Entity class (chúng ta đã thấy code và annotation phát sinh trong tập tin
 • Kết thúc bước này chúng ta hoàn tất việc cấu hình cho bean

Bước 6: Tạo giao diện web để sử dụng chức năng insert

 • Chúng ta chuyển sang gói EntityBeanIdentity3 -war, chỉnh sửa giao diện tập tin index.jsp như sau

 • Phát sinh Controller để sử dụng như sau

 • Thực hiện Build Project, Start Server, Deploy để testing thư
  • Deploy đến Server: deploy tập tin jboss-ds.xml tại thư mục
   <Thư mục lưu trữ project>\ EntityBeanIdentity3 \ EntityBeanIdentity3 -ejb\setup\đến JBOSS_HOME\server\default\deploy (Lưu ý: server của chúng ta bây giờ là JBoss 5.1.0 GA). Chúng ta thấy server có kết quả y như tên chúng ta thấy trong tập tin persistence.xml

  • Deploy tập tin ear vào trong thư mục deploy như trên, ta thấy trên server

   • Lưu ý:
    • Cách deploy của EJB 3.0 này nhiều hơn so với EJB 2.1 và Hibernate sẽ phải deploy tất các các thành phần liên quan đến query và các thành phần của Entity Class, do vậy, việc deploy hơn chậm một chút. Tới khi nào chúng ta thấy được hình như trên là việc deploy thành công
    • Chúng ta cứ chờ cho việc deploy hoàn tất, không nên vội vã, bất cứ hành động nhanh nhẩu nào sẽ gây lỗi cho code phát sinh
  • Thực hiện testing, chọn tab Services, chọn Servers, chọn Web Application, chọn tên Project có gói war
   • Trong EJB 3 và Server JBoss 5.1.0 GA, server đã tách biệt gói jar và gói war, và không thể hiện gói jar trong EJB Module lẫn Enterprise Application
  • Click chuột phải, chọn, Open in Browser
  • Kết quả testing demo như sau
   • DB trước khi Insert

   • Kết quả nhập liệu testing

 • Chúng ta đã hoàn tất được chức năng insert

Chúc mừng các bạn, chúng ta đã hoàn tất xong việc cài đặt Entity Bean với khóa chính tự tăng – identity trên EJB 3.0 (bạn phải nắm bắt được khái niệm trong bài khái niệm Entity Bean và CMP với khóa chính tự tăng trong mô hình EJB 2.1). Rất mong bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong việc sử dụng và làm quen đến các khái niệm của EJB 3.0, đặc biệt ở đây là mở rộng khái niệm về Entity Class

Rất mong sự góp ý chân thành của các bạn và hẹn các bạn trong bài tiếp theo

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét