Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

Bài 3: Thực hiện việc truy vấn và trình bày dữ liệu với chức năng tìm kiếm với Spring 5 MVC

Xây dựng ứng dụng CRUD với Spring 5

Bài 3: Thực hiện việc truy vấn và trình bày dữ liệu với chức năng tìm kiếm

Mã Hoàng Nhật Phi

 

-         Mục đích: Tiếp nối series bài viết về xây dựng ứng dụng web dùng Spring 5 Framework, bài viết trước chúng ta đã trải nghiệm qua khái niệm dependencies, IoC và cách thức cấu hình Data Source để xây dựng nên chức năng đơn giản là Login và Logout. Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chức năng Search để truy vấn dữ liệu dưới DB sau đó chuyển đổi thành dạng format để đưa về client trình bày dữ liệu. Quá trình lấy dữ liệu sẽ thực hiện gọi WEB API sử dụng RESTful Web Services và gọi thực thi chức năng behind the scenes.

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

Bài 2: Cấu hình kết nối CSDL sử dụng DataSource và thực hiện chức năng về authentication

Xây dựng ứng dụng CRUD với Spring 5

Bài 2: Cấu hình kết nối CSDL sử dụng DataSource và thực hiện chức năng về authentication

Mã Hoàng Nhật Phi

 

-         Mục đích: Sau bài viết về cấu hình tool IDE và tạo cấu trúc khung cho ứng dụng web dùng Spring 5 Framework, bài viết này định hướng để xây dựng ứng dụng CRUD. Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chức năng login để tiếp cận việc cấu hình kết nối DB. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ thực hiện sử dụng khả năng dependencies trong Spring Framework.