Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Video: Sử dung Struts2 để validation dữ liệu và xử lý lỗi

- Dùng Struts Validation Framework để validation lỗi nhập liệu trên form (Chức năng kiểm tra điều kiện nhập khi insert dữ liệu)
- Sử dụng cách thức handle exception được ném từ Action với phương thức execute để trình bày lỗi trên View (áp dụng cho việc xử lý lỗi trùng khóa chính trong khi insert dữ liệu)
- Nội dung OGNL EL được xử lý tương tự kiểu chuỗi trong java...

Xem Chi Tiết Tại Đây

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Video: Sử dung Struts 2 để thực hiện chức năng Search, Delete, Update với DB

Video: Sử dung Struts 2 để thực hiện chức năng Search, Delete, Update với DB
- Nâng cấp ứng dung web với chức năng Login và mô hình MVC2
- Sử dung redirectAction để gọi lại chức năng trong quá trình xử lý ứng dung (áp dung cho delete và update)
- Sử dung taglib của struts trong việc xây dựng view
- Xây dung truy vấn dữ lieu từ value stack sử dung OGNL...
- Tiếp cận cách viết chương trình theo mô hình MVC2 thuần với EL và JSTL


Xem Chi Tiết Tại Đây

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Cập nhật topic: Tổng quan về Struts 2 Framework – một Framework hỗ trợ xây dựng ứng dụng Web áp dụng MVC Pattern nâng cao từ Struts 1.x Framework, xây dựng ứng dụng đầu tiên áp dụng Struts 2 Framework

- Cập nhật mô hình hooạt động của Struts 2
- Cập nhật cách viết code theo module trong bài
- Cập nhật chức năng login và search
- Bổ sung cách xác định trang chạy đầu tiên trong struts 2
- Bổ sung them chức năng delete và update, cách gọi action và truyền tham số khi gọi lại action trong struts.xml


Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Video: Sử dụng Struts2 để xử lý chức năng Login

Video: Sử dụng Struts2 để xử lý chức năng Login
- Áp dung chuyển trang không sử dung Action Class
- Áp dung chuyển trang với các result có truy cập OGNL

Xem Chi Tiết Tại Đây

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Hướng dẫn: Install plugin Struts 2 vào Netbeans

Install Struts 2 Plugin into NetBeans từ 7.4 đến 8.x
- Download plugin tại địa chỉ: Download tại đây
- Giải nén gói zip
- Thực hiện install plugin theo hướng dẫn: Xem Chi tiết hướng dẫn tại đây


Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Topic: Sử dụng Filter như là Controller trong mô hình MVC2 với ứng dụng web JavaEE

Sử dụng Filter như là Controller trong mô hình MVC2 với ứng dụng web JavaEE

Mục đích: Chủ đề của bài này mô tả cách xây dựng ứng dụng MVC2 trên web sử dụng Filter là Controller thay thế cho Servlet. Qua bài này, chúng ta sẽ thấy được tính linh hoạt và ưu điểm khi sử dụng Filter thay thế cho Servlet trong mô hình MVC2. Hơn thế nữa, một số framework đã áp dụng cách này để tạo tính cơ động cho người dùng khi xây dựng ứng dụng web. Trong bài này, chúng ta sẽ thực hiện demo toàn bộ ứng dụng với tất cả chứng năng trên DB – CRUD để cho thấy cách áp dụng của mô hình MVC2 sử dụng Filter thay thế cho Servlet từ lý thuyết đến hiện thực

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Video: Áp dung Struts 1 để xây dung ứng dung MVC2 sử dung Servlet như Controller

Video: Áp dung Struts 1 để xây dung ứng dung MVC2 sử dung Servlet như Controller
- Xây dung chức năng login và search với Action Form
- Xây dung chức năng update và delete không dung Action Form và hỗ trợ refresh giao diện
- Cấu hình trong tập tin struts-config.xml
- Chia module trong lúc lập trình...

Xem Chi Tiết Tại Đây

Cập nhật Topic: Tổng quan về Struts Framework – một Framework hỗ trợ xây dựng ứng dụng Web áp dụng MVC Pattern, xây dựng ứng dụng đầu tiên áp dụng Struts Framework

Cập nhật Topic: Tổng quan về Struts Framework – một Framework hỗ trợ xây dựng ứng dụng Web áp dụng MVC Pattern, xây dựng ứng dụng đầu tiên áp dụng Struts Framework
- Cập nhật Architecture và giải thích
- Cập nhật ví dụ và cách viết code, chia module để dễ dàng viết code và maintaining

Xem Chi Tiết Tại Đây

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Xây dựng ứng dụng để 02 thiết bị android có hỗ trợ NFC giao tiếp với nhau không sử dụng Android Beam

Xây dựng ứng dụng để 02 thiết bị android hỗ trợ NFC giao tiếp với nhau không sử dụng Android Beam.

Tác giả: Đặng Nhật Thiên.

Mục đích: Nội dung của bài viết này giúp chúng ta tìm hiểu module NFC – Host base Card Emulation. Bài viết sẽ hướng dẫn cách xây dựng 02 ứng dụng android chạy trên 02 thiết bị android hỗ trợ NFC để thể hiện cách giao tiếp không cần sử dụng Android – Beam.

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Cập nhật Topic: Sử dụng XML trên JSP để trình bày và xử lý dữ liệu

- Ứng dung functions tag Lib của JSTL để tiền xử lý giá trị nhập liệu từ form/client trước khi đưa vào XPath xử lý
- Bổ sung chức năng truy vấn giao dịch của nguời dùng cụ thể từ ngày đến ngày
- Ứng dung number() và translate() của XPath function để xử lý / so sánh ngày tháng trong chuỗi XPath...

Xem chi tiết tại đây

Cập nhật Topic: Giới thiệu về DOM – định nghĩa, DOM API và cách thức sử dụng DOM API kết hợp với XPath API, JSTL - XML tag lib để khai thác dữ liệu trong tài liệu XML

- Tối ưu hóa hàm truy vấn dữ lieu trong quá trình xử lý search với XPath
- Tối ưu hóa các truy vấn dữ lieu bang cách đưa trực tiếp Node sang JSP và trình bày bang JSTL - XML Tag Lib kết hợp duyệt Collections của JSTL-Core TagLib mà không sử dung DTO

Xem Chi Tiết tại đây

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Sử dụng XML Parser trích xuất dữ liệu từ website và sử dụng JAXB để lưu trữ các giá trị này trong việc xử lý của ứng dụng

Sử dụng XML Parser trích xuất dữ liệu từ website và sử dụng JAXB để lưu trữ các giá trị này trong việc xử lý của ứng dụng

Tác giả: Lương Công Thuận

Mục đích: bài viết  này hướng dẫn khai thác thông tin có sẵn trên các website (các web này không sử dụng jquery hay javascript để tạo front end tương tác với người sử dụng) thay vì nhập liệu theo cách truyền thống. Bài viết sử dụng bộ StAX parser để parse hay phân tích dữ liệu của trang HTML và chuyển thành dữ liệu có cấu trúc. Cách thức này hỗ trợ việc thu thập dữ liệu tự động từ trang các web như là chứng khoáng, thời tiết, sản phẩm, tin tức, …