Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

Tuyển tập các video_clip của chương trình Alice sau khi hiểu qua các khái niệm và xử lý objects

Giới thiệu các video_clip của các chương trình do sinh viên thực hiện sau khi hoàn tất kiến thức cơ bản về Alice (hoàn tất xong 5 - 6 buổi học)

Xem chi tiết các link bên dưới