Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

Áp dụng Github Action với ứng dụng Java Web

Trương Trần Tiến

-         Mục đích:  Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan cơ bản CI/CD. Bên cạnh đó, bài viết sẽ hướng dẫn việc áp dụng các nội dung về CI/CD sử dụng Github Action trên ứng dụng sử dụng Java Web.