Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Capstone Project: Ứng dụng Kinect cho dịch vụ y tế như vật lý trị liệu, hướng dẫn người khuyết tật (Kinect for health service as physiotherapy or people with disabilities)

Capstone Project: Ứng dụng Kinect cho dịch vụ y tế như vật lý trị liệu, hướng dẫn người khuyết tật

(Kinect for health service as physiotherapy or people with disabilities)


(Đặng Trần Quốc Bảo, Nhâm Cung Định, Trần Khánh Duy, Nguyễn Võ Minh Khôi - Tháng 12/2012)


Mô tả: Nghiên cứu thiết bị Kinect và áp dụng thiết bị vào việc xây dựng ứng dụng cho phép hỗ trợ bệnh nhân trong tập vật lý trị liệu nhằm giảm bớt chi phí và thời gian. Hỗ trợ bệnh nhân có thể tập tại nơi gần nhà với ...thiết bị có sẵn và người hỗ trợ thông qua thiết bị. Áp dụng Kinect kết hợp .NET framework để xây dựng bài tập với mức độ - level khác nhau để hỗ trợ người tập thực hiện từng bước và hệ thống thông báo kết quả với mức độ khác nhau trên từng bộ phận

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Capstone Project: Quản lý chuỗi cửa hàng kinh doanh xăng dầu (Petroleum Chain Store Management)

Capstone Project: Quản lý chuỗi cửa hàng kinh doanh xăng dầu (Petroleum Chain Store Management)
(Nguyễn Thành Tính, Nguyễn Bá Đình, Hứa Trọng Bình, Huỳnh Thị Tố My - Tháng 12/2012)

Mô tả: Xây dựng ứng dụng quản lý chuỗi cửa hàng xăng dầu với các chi nhánh và trung tâm quản lý. Đế tạo tính tức thời cho việc buôn bán xăng dầu tại một chi nhánh – bán xăng theo hợp đồng của công ty hay khách hàng mua xăng theo dạng sỹ theo thời gian, các trung tâm sẽ có DB riêng và ứng dụng riêng.... Định kỳ thời gian sẽ đồng bộ dữ liệu về số liệu liên quan đến kinh doanh lên trung tâm, và trung tâm cũng định kỳ thời gian sẽ đồng bộ dữ liệu của các công ty ký kết hợp đồng cho các chi nhánh .Áp dụng mô hình Client Server cho các chi nhánh và đồng bộ dữ liệu dưới nền của DB. Áp dụng mô hình đồng bộ dữ liệu dưới nền của MS. SQL Server khi có sự thay đổi log file của server chi nhánh và ngược lại từ server trung tâm. Hệ thống thực hiện đồng bộ dữ liệu hai chiều để đảm bảo dữ liệu luôn có sẵn khi cần truy vấn. Công nghệ áp dụng .NET framework

Video: Thực hiện Entity với khóa chính tự tang và Entity có khóa chính chứa từ 02 thuộc tính trở lên

Video: Thực hiện Entity với khóa chính tự tang và Entity có khóa chính chứa từ 02 thuộc tính trở lên
Camera man, Director and Editor: Hoàng Phi Hồng
- Thực hiện insert và cấu hình với entity mapping table có khóa chính tự tăng
- Thực hiện insert và cấu hình với entity mapping table có khóa chính chứa nhiều hơn 02 thuộc tính
- Xử lý với kiểu dữ lieu java.util.Date và kiểu BigInt...


Xem chi tiết tại đây

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Video: Bắt đầu Entity Class trong EJB3 với Login

- Cấu hình phát sinh Entity Class
- Vận dung Entity Manager
- Tạo truy vấn động khi Login
- Đơn giản hóa mọi xử lý...


Xem chi tiết tại đây

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Video: Remove Cart sử dung Stateful, Áp dung Web Services - SOAP cho EJB3

- Kết hợp Hidden Form Fields, URL Rewriting và EJB3 Stateful để remove món hàng ra khỏi cart
- Sử dung Web Services để EJB3 dễ consume ở Client - SOAP vs. RMI

Xem chi tiết tại đây

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Video: Stateless và Stateful trong EJB3

- Mở rộng tiếp tục bài Login tại http://www.kieutrongkhanh.net/2016/11/video-lam-quen-voi-ejb3-qua-chuc-nang.html
- Sử dung Stateless của EJB3 và EL để trình bày chức năng Search
- Sử dung Stateful để xây dung ứng dung Shopping Cart với 02 chức năng Add Cart và View Cart


Xem chi tiết tại đây

Video: Làm quen với EJB3 qua chức năng Login trên Web áp dụng MVC2

Video: Bắt đầu sử dung EJB3 với Stateless Session Bean
- Sử dung EJB3 - Stateless kết hợp với MVC2 trên Web để tạo Login


Xem chi tiết tại đây

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Video: Sử dung Swing Form kết nối với EJB2

- Sử dung Swing Form thay thế cho Web Application kết nối EJB đã được tạo ra trong bài http://www.kieutrongkhanh.net/2016/11/video-xay-dung-ung-dung-ejb2-ket-hop.html
- Nghiên cứu các trường hợp lỗi ở client khi kết nối với EJB
- Chuẩn bị sử dung EJB3


Xem chi tiết tại đây

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Video: Xây dựng ứng dung EJB2 kết hợp với Web Application

- Sử dựng NetBeans 7.2.1 kết hợp JBoss 6.1.0 Final
- Tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng cơ bản với chức năng Login trên Web Kết hợp DB
- Cách thức deploy ứng dụng trên JBoss
- Cách thức cấu hình ứng dụng EJB dựa trên concept cụ thể là tập tin deployment descriptor...


Xem chi tiết tại đây

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Video: Xây dựng một custom Tag - xây dựng data grid trình bày dữ liệu từ bảng dưới db

Video: Xây dựng một custom Tag - xây dựng data grid trình bày dữ liệu từ bảng dưới db
- Sử dung Tag Handler Kết hợp với JSTL - core tag lib và sql tag lib
- Áp dung cách thức tạo lưới động
- Thực hiện truy vấn dữ lieu từ sql mà không cần biết tên cột - tham khảo bài http://www.kieutrongkhanh.net/2016/11/video-su-dung-jstl-voi-core-va-sql.html và sử dung tham số động khi truyền vào tag lib sử dung dynamic attribute


Xem chi tiết tại đây

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Video: Sử dung JSTL với core và sql taglib cho MVC2 và MVC1

- Hoàn chỉnh toàn bộ chức năng xóa, cập nhật và insert (CUD) sử dung bộ core tag lib để hoàn thành MVC2 kết hợp với EL (series bài đã thực hiện trong servlet và scripting element http://www.kieutrongkhanh.net/search/label/Video_Servlet và http://www.kieutrongkhanh.net/2016/11/video-su-dung-scripting-element-tren.html)
- Xây dựng chức năng Search trong MVC1 sử dung kết hợp sql tag lib với core tag lib


Xem chi tiết tại đây

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Video: Sử dung EL kết hợp JSTL trong mô hình MVC1, MVC2

Video: Sử dung EL kết hợp JSTL trong mô hình MVC2
- Loại bỏ hoàn toàn code scripting element và standard action trong trang jsp sử dung EL
- Sử dung JSTL kết hợp EL trong MVC1 và MVC2
- Hoàn thiện chức năng Login và Search với EL & JSTL trong series bài tại http://www.kieutrongkhanh.net/search/label/Video_Servlet


Xem chi tiết tại đây

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Video: Stand Action trên JSP, giải pháp loại bỏ scripting Element

Video: Loại bỏ bớt code java, cụ thể là scripting element trên trang JSP sử dung Standard Action
- Cài đặt mô hình MVC1
- Loại bỏ bớt scripting element bằng cách ứng dung standard action
- Sử dung dispatching mechanism trên trang jsp và phân biệt sự khác biệt của cơ chế này trên jsp với servlet


Xem chi tiết tại đây

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Video: Sử dụng Scripting Element trên trang JSP cùng HTML để hoàn chỉnh mô hình MVC2 với Servlet

Video: Hoàn chỉnh Mô hình MVC2 với giao diện hoàn toàn là HTML và JSP thay thế cho Servlet từ series bài tại địa chỉ http://www.kieutrongkhanh.net/search/label/Video_Servlet
- Áp dung Scripting Element trong việc xây dựng giao diện động
- Tích hợp kết quả search vào ngay trang search
- Tích hợp việc thông báo lỗi ngay trang tạo mới Account


Xem chi tiết tại đây

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

XSL trong ứng dụng thực tiễn

XSL trong ứng dụng thực tiễn

Mục đích: Chủ đề của bài này giới thiệu về việc áp dụng XSL trong thực tế khi ứng dụng và các kỹ thuật nâng cao để tận dụng triệt để sức mạnh của XSL trong việc chuyển đổi tài liệu và hạn chế viết code trong quá trình xây dựng phần mềm để tăng tính uyển chuyển trong việc nâng cấp và bảo trì ứng dụng. Cụ thể, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xử lý khi áp dụng xsl với tài liệu xml sử dụng Unicode; áp dụng xml và xsl ở phía client sử dụng truyền tham số trực tiếp vào xsl để hạn chế code xử lý; kết hợp nhiều xml vào trong một xsl trong bài toán xử lý hóa đơn; tận dụng cài đặt các template trong xsl như là một method trong class để gọi lại nhiều lần trong xsl cùng với việc xử lý chuỗi trong tài liệu xsl; apply một tài liệu xsl với tài liệu xml có namespace

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Video: Áp dụng Security với Programmatic và Confidentiality

Video: Security sử dung API và HTTPS
- Sử dung API trong Programmatic Security để nâng cao việc phân quyền và lưu trữ user trong việc Security với Declaration
- Tạo chữ ký số để áp dung mã hóa dữ liệu trong trao đổi với cơ chế Confidentiality


Xem chi tiết tại đây

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Video: Xây dựng Security với BASIC và FORM

Video: Sử dung cơ chế Security được hỗ trợ trong tomcat để thực hiện authentication và authorization trong xây dung web size
- Cấu hình cơ chế BASIC khi login
- Cấu hình cơ chế FORM khi login
- Các trường hợp lỗi khi cấu hình

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

Video: Cấu hình triển khai Tomcat Server độc lập với tool lập trình để deploy ứng dụng trực tiếp

Video: Cấu hình triển khai Tomcat Server độc lập với tool để deploy ứng dụng
Camera man, Director and Editor: Hoàng Phi Hồng

- Cấu hình biến môi trường cho JRE hoạt động
 - Cấu hình Tomcat để deploy ứng dụng
- Cách thức deploy/undeploy ứng dung trực tiếp trên server Tomcat độc lập với tool lập trình

  Tham khảo tại đây

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Sử dụng XML trên JSP để trình bày và xử lý dữ liệu

Sử dụng XML trên JSP để trình bày và xử lý dữ liệu

Mục đích: Chủ đề của bài này giới thiệu về cách thức sử dụng XML trên trang JSP với các model tương ứng để trình bày giao diện và tận dụng dữ liệu có sẵn để trình bày nội dung ra màn hình hiển thị. Bên cạnh đó, bài viết thể hiện khả năng mạnh mẽ của JSP sử dụng EL và JSTL để hỗ trợ đơn giản hóa việc xử lý XML trên trang JSP. Bài viết cũng đưa ra ý niệm trong việc khai thác một phần tài liệu XML sử dụng XPATH dựa trên context đang xử lý. Song song với lý thuyết, bài viết cũng đưa ra một ví dụ cụ thể để cho thay cách áp dụng nội dung về lý thuyết. Trong ví dụ này, chúng tôi giới thiệu đến quí vị cách xử lý tài liệu XML có sử dụng namespace độc lập với parser và API để quí vị có thể ứng dụng khi apply tài liệu XML có namespace với stylesheet và xử lý trong ứng dụng bởi vì trong thực tế xây dựng ứng dụng và trao đổi dữ liệu thì XML luôn luôn phải có namespace. Bài viết sẽ đưa ra các mô hình ứng dụng XML kết hợp DB và JAXB để trình bày và xử lý giao diện và tối ưu trong quá trình xử lý thông qua các model single, multiple và combination pipeline. Thêm vào đó, bài viết cũng đưa giải pháp xử lý date trong xpath và ứng dụng JSTL – functions taglib để tiền xử lý dữ liệu trước khi đưa vào xpath