Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Topic: Framework Sencha Touch với Online Shopping Cart

Framework Sencha Touch với Online Shopping Cart

Tác giả: Phạm Công Thành

 

Mục đích: Tiếp tục loạt bài về tìm hiểu về Sencha Touch trong xây dựng ứng dụng thực thi độc lập trên các devices, chúng ta thực hiện tìm hiểu việc thao tác nested list như là refresh nested list, đưa một số control vào trong nested list – trong bài này sẽ là button, chuyển đổi thao tác trong xử lý, … Nội dung này được thể hiển qua ứng dụng Online Shopping Cart để hỗ trợ về tính khả dụng của framework Sencha Touch.

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Xây dựng ứng dụng Online Shopping Cart và một số kỹ thuật liên quan trong Struts 2.x Framework

Xây dựng ứng dụng Online Shopping Cart và một số kỹ thuật liên quan trong Struts 2.x Framework

Mục đích: Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện xây dựng ứng dụng Online Shopping Cart sử dụng Struts2 Framework. Trong quá trình xây dựng bài chúng ta sẽ nghiên cứu việc sử dụng checkbox trong kỹ thuật “Hidden Form Field” nâng cao; cách thức nạp và khởi tạo và nạp lại drop-down list động thông qua việc nạp dữ liệu trực tiếp từ database trong mỗi thao tác; các lưu ý khi chuyển đổi ứng dụng Struts2 thành annotation có khởi tạo dữ liệu, nạp dữ liệu ở trang đầu tiên; việc cấu hình struts2 có sử dụng annotation. Ứng dụng sẽ được thực hiện từng bước và được xây dựng với 02 cách là cấu hình và annotation.