Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Hibernate 3.2.5 in MVC Web Application with NetBeans 6.9.1 and SQL Server 2005

Hibernate 3.2.5 in MVC Web Application with NetBeans 6.9.1 and
SQL Server 2005.

 

Mục đích: Trong chủ đề, chúng ta sẽ thực hiện một Web Application với NetBean 6.9.1 có chức năng thêm xóa sửa và lấy dữ liệu từ database với mô hình MVC, sử dụng Hibernate cho lớp Model kết hợp với SQK Server 2005 (bài này là bài bổ sung cho bài Hibernate với MySQL mà chúng tôi đã đưa ra trong lần trước (https://www.facebook.com/TrongKhanh.Kieu/posts/276063232766390) ).

 

Yêu cầu

·         JDK 6 update 22

·         NetBean IDE 6.9.1

·         Server: Apache Tomcat 6.0.26

·         DBMS: SQL Server 2005

·         Nắm vững khái niệm về Hibernate và cách cài đặt Hibernate (https://www.facebook.com/TrongKhanh.Kieu/posts/276063232766390)

 

Với ứng dụng này, user sẽ login và search các user khác theo tên và có thể thêm xóa sửa thông tin của các user khác. Thông tin của user được lưu trong table Registration như sau

 

Trong phần tutorial này chúng tôi sẽ thực hiện nhóm cách động tương tự các bước trong bài tutorial CMR 1:1 và Hibernate kết hợp với MySQL

Bước 1: Đăng ký Datasource với Netbeans để Netbeans hỗ trợ chúng ta trong việc phát sinh datasource (bước này có thể bỏ qua nếu bạn đã có datasource rồi) (Vui lòng xem chi tiết Bước 1 trong tutorial CMR 1:1)

  • Nếu Datasource với DB mà có chứa các bảng mà chúng ta thao tác đã được đăng ký rồi,
    • Vào trong tab Services, mở rộng phần Database
    • Click phải chuột trên connection mà chúng ta cần làm việc, chọn Connect …

    • Chúng ta nhập username và password để kết nối DB, click OK

Lưu ý: Một Database Connection chỉ dùng cho một DB cụ thể, không thể áp dụng cho tất cả các Database vì mỗi Database Connect có 1 chuỗi kết nối đến một DB cụ thể

 

Bước 2: Tạo Web Application Project tương tự như bài Hibernate kết hợp với MySQL

1.       Nhập tên project là HibernateSQL

2.       Chọn Server là Apache Tomcat 6.0.26 và Java EE version là Java EE5.

3.       Chọn framework cho project là Hibernate 3.2.5

Chọn Database Connection và Database Dialect như hình vẽ:

Lưu ý: điểm khác biệt khi chọn SQL Server với MySQL đó là Database Dialect không được chọn sẵn, chúng ta phải chọn nội dung này bằng tay trực tiếp trong project

Project được tạo mới như sau

Configure file hibernate.cfg.xml tương tự như bài Hibernate kết hợp với MySQL

Mở file hibernate.cfg.xml và chuyển sang mode design.

12.png

Trong node SessionFactory à Optional Properties à Configuration Properties, click Add để mở dialog box Add Hibernate Property.

Chọn Property Name hibernate.dialect, chọn Property Value phù hợp với SQL Server là org.hibernate.dialect.SQLServerDialect. Click OK

Chọn Property Name: hibernate.show_sql và Property value: true

 

Kết quả chúng ta thấy như sau

 

Trong node SessionFactory à Optional Properties à Miscellaneous Properties, click Add.

Chọn Property Name: hibernate.current_session_context_class và Property value: thread.

Click Add và chọn Property Name: hibernate.query.factory_class và Property value: org.hibernate.hql.ast.ASTQueryTranslatorFactory

Lưu lại file và đổi sang mode XML, chúng ta thấy tập tin hibernate.cfg.xml như sau

Tạo file HibernateUtil.java - Helper file tương tự như bài Hibernate kết hợp với MySQL

Tạo Hibernate Mapping File và POJO tương tự như bài Hibernate kết hợp với MySQL

·         Tạo Hibernate Reverse Engineering file hibernate.reveng.xml tương tự như bài Hibernate kết hợp với MySQL nhưng chọn bảng là Registration

·         Tạo Hibernate Mapping File và POJO tương tự như bài Hibernate kết hợp với MySQL

Lưu ý: Check vào JDK 5 Language Features.

            Chúng ta có cấu trúc project sau bước này như sau

 

Tạo Web Application với mô hình MVC sử dụng Hibernate tương tự như bài Hibernate kết hợp với MySQL

·         Create DAO class tương tự như bài Hibernate kết hợp với MySQL

+ Implement Session để lưu đối tượng Session khi thao tác với database.

+ Method save() để add thêm một record:

+ Method checkLogin() để check username and password

+ Method searchLikeLastName

+ Method update() dùng để sửa thong tin về password và role của một user

+ Method delete() để hủy một thông tin của một user

·         Sửa file index.jsp để tạo trang Login

Sửa lại file index.jsp như sau:

·         Tạo Servlet và tạo controller cho chức năng login

·         Tạo file fail.jsp

·         Tạo file welcome.jsp

Cấu trúc thư mục project trên Netbeans tới giai đoạn này như sau

Đến đây, bạn có thể start Tomcat, Clean and Build project, Deploy và Run.

 

Dưới Server như sau

·         Bổ sung Controller.java để implement chức năng Insert và Search:

·         Tạo file show.jsp (lưu ý nhớ add thư viện JSTL 1.1 vào library)

 

Chúng ta có cấu trúc project như sau

Chúng ta thực hiện Clean and Build, Deploy lại và Testing (thực hiện Login để vào màn hình welcome)

Database trước khi Insert

Thực hiện thao tác Insert

Database sau khi insert

Thực hiện chức năng Search

·         Tiếp tục chỉnh sửa Controller.java để implement chức năng thêm, xóa, sửa

Mở file Controller.java và viết tiếp vào điều kiện if cho giá trị của action.

 

Clean and build, deploy và run project. Chúng ta sẽ cập nhật dữ liệu khi nhấn nút Update và click link Delete để thực hiện xóa một user

_____________________________________________________________________________________

Chúc mừng các bạn đã vừa hoàn thành xong bài Demo Hibernate cơ bản với NetBean 6.9.1 kết hợp với SQL Server 2005, đây là bài bổ sung cho bài Hibernate với MySQL. Bài này chúng tôi mong muốn quí vị có thể thực hiện với Database quen thuộc và mở rộng hơn kiến thức trong việc kết nối với các DBMS

Hẹn gặp lại ở các chủ đề các!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét