Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Capstone: Hệ thống dịch vụ giao hàng và nhận chi phí của các bưu cục (Post-office delivery service system)

Capstone: Hệ thống dịch vụ giao hàng và nhận chi phí của các bưu cục (Post-office delivery service system)

(Trần Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thanh Hải, Cheng Gia Cường, Nguyễn Anh Tuấn - Tháng 09/2013)

Mô tả: Ứng dụng xây dựng để áp dụng cho các bưu cục cho việc giao nhận hàng. Qui trình thể hiện người dùng muốn gửi hàng cho ai đó hay muốn nhờ thu nhận hàng giúp, họ sẽ đăng ký trên hệ thống, trả phi vận chuyển. Sau đó, nhân viên bưu cục xác định việc gửi nhận hàng và phân công... cho bưu tá đi nhận hàng (hệ thống đề xuất và lựa chọn bưu tá). Bưu tá nhận thông tin và xác nhận thông qua điện thoại di động (nếu không nhận và phản hồi, hệ thống sẽ lựa chọn người khác). Bưu tá đến nơi nhận hàng, nhận hàng và yêu cầu khách hàng ký xác nhận thông qua ứng dụng trên smart phone, và thông tin được cập nhật về hệ thống. Bưu tá đưa hàng đến người gửi nếu khoảng cách gần hay đem về bưu cục nếu khoảng cách xa (Bưu cục sẽ tiếp tục phân công bưu tá để giao hàng). Họ đem tới người gửi giao hàng nhận tiền và yêu cầu khách hàng ký xác nhận trên ứng dụng trong thiết bị. Bưu tá đem tiền về nộp bưu cục để người quản lý kết thúc hồ sơ. Ứng dụng sử dụng C# . Net framework cùng với Android cùng với cơ chế xử lý real time. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ cơ chế để cho phép người gửi và nhận lẫn nhà quản lý biết được tình trạng gói hàng thông qua web site hay thông quá các ứng dụng nằm trên smartphone

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét