Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Video: Xây dựng một custom Tag - xây dựng data grid trình bày dữ liệu từ bảng dưới db

Video: Xây dựng một custom Tag - xây dựng data grid trình bày dữ liệu từ bảng dưới db
- Sử dung Tag Handler Kết hợp với JSTL - core tag lib và sql tag lib
- Áp dung cách thức tạo lưới động
- Thực hiện truy vấn dữ lieu từ sql mà không cần biết tên cột - tham khảo bài http://www.kieutrongkhanh.net/2016/11/video-su-dung-jstl-voi-core-va-sql.html và sử dung tham số động khi truyền vào tag lib sử dung dynamic attribute


Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét