Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Video: Sử dung EL kết hợp JSTL trong mô hình MVC1, MVC2

Video: Sử dung EL kết hợp JSTL trong mô hình MVC2
- Loại bỏ hoàn toàn code scripting element và standard action trong trang jsp sử dung EL
- Sử dung JSTL kết hợp EL trong MVC1 và MVC2
- Hoàn thiện chức năng Login và Search với EL & JSTL trong series bài tại http://www.kieutrongkhanh.net/search/label/Video_Servlet


Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét