Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Video: Stand Action trên JSP, giải pháp loại bỏ scripting Element

Video: Loại bỏ bớt code java, cụ thể là scripting element trên trang JSP sử dung Standard Action
- Cài đặt mô hình MVC1
- Loại bỏ bớt scripting element bằng cách ứng dung standard action
- Sử dung dispatching mechanism trên trang jsp và phân biệt sự khác biệt của cơ chế này trên jsp với servlet


Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét