Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

Video: Cấu hình triển khai Tomcat Server độc lập với tool lập trình để deploy ứng dụng trực tiếp

Video: Cấu hình triển khai Tomcat Server độc lập với tool để deploy ứng dụng
Camera man, Director and Editor: Hoàng Phi Hồng

- Cấu hình biến môi trường cho JRE hoạt động
 - Cấu hình Tomcat để deploy ứng dụng
- Cách thức deploy/undeploy ứng dung trực tiếp trên server Tomcat độc lập với tool lập trình

  Tham khảo tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét