Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Video: Sử dụng Scripting Element trên trang JSP cùng HTML để hoàn chỉnh mô hình MVC2 với Servlet

Video: Hoàn chỉnh Mô hình MVC2 với giao diện hoàn toàn là HTML và JSP thay thế cho Servlet từ series bài tại địa chỉ http://www.kieutrongkhanh.net/search/label/Video_Servlet
- Áp dung Scripting Element trong việc xây dựng giao diện động
- Tích hợp kết quả search vào ngay trang search
- Tích hợp việc thông báo lỗi ngay trang tạo mới Account


Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét