Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Video: Tiếp tục hoàn thiện chức năng cho ứng dung web với 02 chức năng Delete và Update trực tiếp trên lưới

Ứng dung mô hình MVC2 sử dung session tracking mechanism để thực hiện delete trên lưới sau khi search với URL-Rewriting và update trên lưới với 02 fields password và role sử dung Hidden Form Fields

Xem Chi Tiết Tại Đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét