Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Video: Sử dung XPath API dựa trên DOM để xử lý truy vấn dữ lieu và thao tác chỉnh sửa trên tài lieu XML

- Sử dung XPath API của JAXP kết hợp với DOM được hình thành sẵn trong bộ nhớ nhằm tang tốc trong truy xuất dữ lieu và tối ưu trong viết code qua chức năng tìm kiếm - Search trên tài lieu XML mà không cần thực hiện đệ qui
- Sử dung XPath để truy vấn đến thành phần node đủ điều kiện trên DOM để thực hiện xóa và sửa dữ lieu.
- Kết hợp với TrAX để thực hiện đồng bộ dữ lieu từ... cây DOM xuống file XML


Xem Chi Tiết Tại Đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét