Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Capstone Project: Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý thời khóa biểu (Timetable Management Support Tools)

Capstone Project: Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý thời khóa biểu (Timetable Management Support Tools)

(Lư Quốc Cường, Phạm Trần Tuấn Vũ, Hồ Thiện Nguyên, Hà Trọng Trung - Tháng 4/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc xây dựng thời khóa biểu của trường đại học FPT từ những file excel về kế hoạch học tập của từng học kỳ, số lượng lớp học được mở dựa vào số sinh viên để tạo ra thời khóa biểu từng học kỳ. Sau đó, trong quá trình vận hành cần phải chỉnh sửa, ...thay đổi và kiểm tra sự mâu thuẫn trong thời khóa biểu. Các công việc đang được thực hiện bằng tay và kinh nghiệm của người giáo vụ. Công việc đòi hỏi khá nhiều công sức và thời gian. Tính toán giờ giảng và gửi thời khóa biểu giảng dạy cũng những thời khóa biểu cập nhật đến các giảng viên. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Tạo thời khóa biểu dự thảo từ kế hoạch học kỳ và số sinh viên dự kiến mở lớp; Kiểm tra ràng buộc trong quá trình tạo thời khóa biểu và sắp xếp môn học cho phù hợp theo độ ưu tiên trong quá trình xây dựng và quá trình triển khai; Cho phép chỉnh sửa và điều chuyển thời khóa biểu phù hợp với thực tế; Tạo thời biểu cho việc hướng dẫn đồ án/khóa luận tốt nghiệp; Phân chia lớp học đến các phòng học và tạo lịch sử dụng phòng; Tính toán thời gian giảng dạy của giảng viên; Gửi mail về thời khóa biểu, đồng bộ lịch đến hộp mail của giảng viên; Cách thức parsing dữ liệu và đưa dữ liệu từ các file excel vào hệ thống và tổ chức thành cấu trúc để khai thác và đề xuất thời khóa biểu dựa trên các tiêu chí yêu cầu và các ràng buộc cứng; Đồng bộ thời khóa biểu với calendar trong các hộp mail. Áp dụng JavaFX trong quá trình xây dựng ứng dụng và tạo các parser để phân tích các file excel để đưa thành dữ liệu cho hệ thống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét