Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Cập nhật Topic: Sử dụng XML trên JSP để trình bày và xử lý dữ liệu

- Ứng dung functions tag Lib của JSTL để tiền xử lý giá trị nhập liệu từ form/client trước khi đưa vào XPath xử lý
- Bổ sung chức năng truy vấn giao dịch của nguời dùng cụ thể từ ngày đến ngày
- Ứng dung number() và translate() của XPath function để xử lý / so sánh ngày tháng trong chuỗi XPath...

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét