Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Video: Sử dung Struts 2 để thực hiện chức năng Search, Delete, Update với DB

Video: Sử dung Struts 2 để thực hiện chức năng Search, Delete, Update với DB
- Nâng cấp ứng dung web với chức năng Login và mô hình MVC2
- Sử dung redirectAction để gọi lại chức năng trong quá trình xử lý ứng dung (áp dung cho delete và update)
- Sử dung taglib của struts trong việc xây dựng view
- Xây dung truy vấn dữ lieu từ value stack sử dung OGNL...
- Tiếp cận cách viết chương trình theo mô hình MVC2 thuần với EL và JSTL


Xem Chi Tiết Tại Đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét