Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Cập nhật Topic: Giới thiệu về DOM – định nghĩa, DOM API và cách thức sử dụng DOM API kết hợp với XPath API, JSTL - XML tag lib để khai thác dữ liệu trong tài liệu XML

- Tối ưu hóa hàm truy vấn dữ lieu trong quá trình xử lý search với XPath
- Tối ưu hóa các truy vấn dữ lieu bang cách đưa trực tiếp Node sang JSP và trình bày bang JSTL - XML Tag Lib kết hợp duyệt Collections của JSTL-Core TagLib mà không sử dung DTO

Xem Chi Tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét