Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Cập nhật topic: Tổng quan về Struts 2 Framework – một Framework hỗ trợ xây dựng ứng dụng Web áp dụng MVC Pattern nâng cao từ Struts 1.x Framework, xây dựng ứng dụng đầu tiên áp dụng Struts 2 Framework

- Cập nhật mô hình hooạt động của Struts 2
- Cập nhật cách viết code theo module trong bài
- Cập nhật chức năng login và search
- Bổ sung cách xác định trang chạy đầu tiên trong struts 2
- Bổ sung them chức năng delete và update, cách gọi action và truyền tham số khi gọi lại action trong struts.xml


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét