Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Video: Kết hợp XML trên JSP với mô hình Single Pipeline

Video: Kết hợp XML trên JSP với mô hình Single Pipeline
- Thực hiện xây dựng ứng dung sử dung XML và dùng JSP để trình bày giao diện với hai chức năng Login và Search kết quả trình bày theo dạng Master - Details
- Ứng dung mô hình Single Pipeline trong xử lý kết hợp JSTL - XML tag library để xử lý parse XML và dung XPath trong xử lý dữ liệu
- Thực hiện việc truy vấn dữ lieu trên XML với XPath trên định nghĩa truy vấn từ node hiện hành, ứng dung việc truy vấn trên đường dẫn tương đối


Xem Chi Tiết Tại Đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét