Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

Topic: Rental in Sharing Economy (Ứng dụng thuê xe theo mô hình kinh tế chia sẻ)

Phạm Minh Trương, Thái Phú Cường, Trần Tấn Đạt, Vũ Xuân Trí - Tháng 05/2020


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế về việc thuê xê ô tô từ một nơi này nhưng trả xe ở một nơi khác mà không cần quay về nơi ban đầu để trả xe. Người dùng đặt xe thuê ở một vị trí và họ lái đến nơi họ cần để trả tại một hub mà thuận lợi nhất cho họ. Bên cạnh đó, nếu họ thuê xe mà không sử dụng trong khoảng thời gian còn dư lại, họ có thể cho những người trong cùng hệ thống sử dụng trong khoảng thời gian còn lại để thu lại chi phí mà họ đã thuê. Ngoài ra, ứng dụng còn định hướng việc khi người dùng có xe nhưng khi họ đi công tác thì sẽ của họ có thể gửi tại một hub bất kỳ thuận lợi nhất đối với họ để họ có lợi nhận được khoảng sinh lợi từ việc họ gửi trong thời gian họ đi công tác để từ đó họ có thể mượn xe ở nơi khác như qui trình số 1.
. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Quản lý xe tại các hub trong cùng hệ thống; Cho phép đặt thuê xe; Chia sẻ xe; Cho phép gửi xe trong khoảng thời gian để tìm khoảng sinh lợi; Quản lý các tác vụ từ lúc nhận,gửi xe đến trả xe; Đề xuất các gợi ý khi thuê xe, giá cả khi thực hiện chia sẻ xe; Đảm bảo các rang buộc khi thực hiện các thao tác trên hệ thống, … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, áp dụng QR trong quá trình trao đổi, tổ chức các qui trình và đảm bảo các qui trình vận hành theo đúng chính sách và được ghi nhận trong hệ thống, … Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng kết hợp các API trong hỗ trợ tìm đường, xác định địa điểm gần nhất và suggest các nội dung thông tin mà người dùng cần 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét