Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

Topic: Maintain & Upgrade Students’ Training Management System – Sixth Season (Bảo trì và nâng cấp hệ thống quản lý đào tạo – Kỳ 6)

Phan Trần Hoàng Dương, Văn Thị Thúy Vy, Trần Thiện Nhân, Trần Thành Nhân - Tháng 12/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên lấy requirement của phòng đào tạo để nâng cấp và bảo trì hệ thống đào tạo đang phát triển trong hơn 02 năm qua. Hệ thống cung cấp các tính năng cho việc hỗ trợ lên lịch giảng dạy cho các lớp học để tổ chức rồi. Cho phép thực hiện việc điểm danh, xem TKB dành cho sv, giảng viên và nhân viên đào tạo. Hệ thống cung cấp một qui trình cho việc đăng ký dạy thay của giảng viên và thông báo đến CNBM và nhân viên đào tạo cũng như sinh viên.
Hệ thống hỗ trợ qui trình liên quan đến tổ chức lớp học và triển khai các lớp học bổ sung vào quá trình đào tạo. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Cho phép quản lý lớp học và số giờ dạy của giảng viên; Cho phép xem TKB, điểm danh; Cho phép đăng ký dạy thay, dạy bù và thực hiện qui trình kiểm soát để đảm bảo các policy được thực hiện đúng đắn; Cho phép hỗ trợ CNBM trong việc sắp xếp điền chuyên môn cho các bộ môn, … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services,.NET framework, …. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét