Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Capstone: Maintain and Upgrade Students’ Training Management Process (Bảo trì và nâng cấp hệ thống hỗ trợ qui trình quản lý đào tạo)

Nguyễn Đàm Đức Thoại, Hoàng Quốc Huynh, Châu Hồng Vũ, Nguyễn Lê Nhật Trường - Tháng 08/2018

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên yêu cầu người dùng về thực hiện các 05 qui trình. Qui trình đào tạo: với mục đích chủ yếu là quản lý sinh viên từ khi bắt đầu nhập học cho đến khi tốt nghiệp. Trong suốt quá trình học tập, điểm sẽ được tích lũy và ghi nhận toàn bộ quá trình học tập để đưa ra các định hướng trong quá trình học tập tiếp theo hay xác định các giai đoạn chuyển tiếp của sinh viên đó. Bên cạnh đó, chương trình thực hiện các thống kê báo các trong quá trình đạo tào theo từng giai đoạn, theo từng học kỳ để hỗ trợ công tác quản lý. Ứng dụng phát triển dựa trên nền tảng khung cơ sở dữ liệu cho hệ thống đào tạo đã phát triển sẵn. Vấn đề khó khăn nhất của ứng dụng đó là việc chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ với thông tin nhiễu và không chính xác khá lớn sang hệ thống mới với sự tinh chỉnh dữ liệu và sự tổ chức theo mô hình đào tạo có tính hệ thống. Ngoài ra, hệ thống còn thực hiện đồng bộ dữ liệu nền với hệ thống đang hoạt động song song. Các nội dung liên quan đến qui trình này như sau: 
Nâng cấp các chức năng của phần mềm đào tạo trước đã được thực hiện về tối ưu xử lý, xử lý các bug còn tồn tại và mới phát sinh, Tối ưu việc xác định điểm hiệu lực của sinh viên trong tập điểm sinh viên đã học qua, bao gồm cả học đi, học lại, và chuyển đổi tín chỉ, chuyển đổi chuyên ngành, Xét tốt nghiệp của các sinh viên, Đồng bộ dữ liệu của sinh viên theo học kỳ, Chia học kỳ thành các phần khác nhau để thực hiện việc thống kê tính toán, … Qui trình tính lương cho giảng viên: Thực hiện lấy dữ liệu từ hệ thống khác, áp dụng việc tính toán theo chính sách được qui định để tính giờ dạy giảng viên, tính lương cơ bản, các loại chi phí bảo hiểm, thuế theo luật định, các công việc thực hiện ngoài giớ, .. nhằm ra kết quả chi tiết về thù lao mà giảng viên sẽ nhận được theo từng tháng. Các nội dung liên quan đến qui trình như sau Thực hiện đồng bộ dữ liệu từ hệ thống khác để chấm công, Thực hiện tính toán lương theo định kỳ thời gian theo policies, Import các thông tin về công việc ngoài giờ, Tính toán các chi phí trong tiền lương một cách tự động theo công thức cấu hình, … Qui trình tạo ra lịch thi và xếp lịch thi: Thực hiện lấy dữ liệu từ hệ thống khác để xác định sinh viên được đi thi dựa trên attendance và qui định tối thiểu của điểm thành phần. Thực hiện việc xếp lịch để tạo ra các ca thi phù hợp với số ngày thi và tính chất môn mà người dùng xác định. Ngoài ra, đề xuất nội dung tối ưu để giảm độ căng thẳng của sinh viên trong quá trình thi cử. Các chức năng cơ bản của qui trình như sau: Tạo danh sách được đi thi của sv dựa trên attendance, điểm thành phần, danh sách sv miễn điểm danh, Lên lịch ca thi theo yêu cầu thông số đầu vào từ người dùng, Thống kê mức độ căng thẳng của sv và thực hiện đề xuất tối ưu, Cho phép chuyển đổi và kết xuất ra lịch thi, … Qui trình về đăng ký học lại: cho phép sinh viên đăng ký học lại trên các lớp mở sẵn trong HK chính và đăng ký để tham gia học lại trong học kỳ phụ. Quản lý tài chính của sinh viên thông qua việc đồng bộ dữ liệu và đưa thông tin tài chính từ bên ngoài vào. Gợi ý TKB cùng với tổ hợp môn kết hợp tài chính mà sinh viên muốn đăng ký học lại trong HK chính. Thực hiện tạo ra các lớp môn khi có danh sách đăng kỳ học lại trong HK phụ. Các chức năng cơ bản Liệt kê các môn đang thiếu nợ, Cho phép tạo lớp môn và danh sách môn cần đăng ký học lại, Gợi ý tổ hợp các môn kết hợp thời gian trống của sinh viên trong đăng ký học lại, Phân lớp cho việc học lại, Quản lý tài chính của sinh viên, Tạo các thống kê trong việc học lại, … Qui trình về quản lý điểm thành phần: đồng bộ điểm thành phần và cho phép giảng viên import điểm thành phần từ file fg vào trong hệ thống và matching với syllabus để lưu trữ điểm hợp lệ. Tạo ra trang truy xuất của sinh viên, trang nhập điểm cho giảng viên. Thực hiện xử lý lỗi và thông báo lỗi trong việc xử lý điểm. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ JavaEE, Dot Net Framework. Ứng dụng xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của người sử dụng và được người dùng kiểm định ngay khi hoàn tất xong chức năng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét