Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Video: Spinner, Combo box với việc xử lý Date trong Android


Tác giả: Phạm Công Thành

Mc đích:  Chúng ta sẽ tìm hiểu control Spinner và cách xử lý với kiểu dữ liệu ngày tháng (Date Time). Bên cạnh đó, chúng ta sẽ khắc phục việc không hiển thị giao diện khi xem trên màn hình preview lúc lập trình. Trong bài này, chúng ta làm ví dụ đăng ký dân tộc và ngày tháng năm sinh sử dụng Spinner và Combo Box


Kiến thức tổng quát
Control Spinner là một dạng combo box tương tự như chúng ta dùng trong web. Android hỗ trợ cho trong việc xử lý ngày tháng kết hợp với fragment trong trình xây dựng ứng dụng.Bài trước (Bài 1: Thực hiện ứng dụng đơn giản "Play a song" với Android, sử dụng công cụ Android Studio)
Bài trước (Bài 2: Tối ưu bộ nhớ với việc gọi Activity)
Bài trước (Bài 3: ProgressDialog và Send SMS trong Android)
Bài trước (Bài 4: Fragment trong Android)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét