Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Video: Fragment trong Android


Tác giả: Phạm Công Thành

Mc đích:  Nội dung của bài thứ 3, chúng ta sẽ làm quen với fragment và các lỗi lập trình khi sử dụng fragment. Chúng ta sẽ thực hiện ví dụ với việc gắn các fragment để thực hiện một tác vụ.


Kiến thức tiếp cận
Việc sử dụng Activity làm giao diện có rất nhiều hạn chế về mặt hiển thị, chúng ta có thể kiểm soát việc đọc và nạp dữ liệu từ UI thông qua các Fragment để xử lý UI theo từng khu vực riêng biệt. Với định hướng này, việc xây dựng UI sẽ uyển chuyển và dễ thay đổi khi nâng cấp và bảo trì ứng dụng.

Bài trước (Bài 1: Thực hiện ứng dụng đơn giản "Play a song" với Android, sử dụng công cụ Android Studio)
Bài trước (Bài 2: Tối ưu bộ nhớ với việc gọi Activity)
Bài trước (Bài 3: ProgressDialog và Send SMS trong Android)
Bài tiếp theo (Bài 5: Spinner, Combo box với việc xử lý Date)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét