Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Video: ProgressDialog và Send SMS trong Android


Tác giả: Phạm Công Thành

Mc đích:  Tiếp nối series về hướng dẫn học Android với Video hướng dẫn. Nội dung của bài thứ 3, chúng ta sẽ làm quen với 02 phần là ProgressDialog và Send SMS


Một số kiến thức tổng quát
ProgressDialog
Android đưa Thread vào để hỗ trợ xử lý, mỗi chương trình khi thực thi có ít nhất 1 thread chính chạy. Trong Android, thread chính thường là UI thread. Trong quá trình thực thi, chúng ta có thể gọi thêm các thread để tăng khả năng xử lý. Tuy nhiên, các thread được gọi thêm sẽ không thể cập nhật lại view vì Android chỉ cho phép cập nhật view từ chính các UI thread.
Chúng ta có thể tạo ra thread chạy dưới nền và giao tiếp với UI thread bằng cách dùng đối tượng Handler của UI thread.
Ứng dụng của chúng ta sẽ cho thấy tiến độ xử lý thông qua Progress bar
Send SMS
Ứng dụng sẽ cho phép gửi tin nhắn thông qua việc gọi đối tượng SMSmagager.
Đối với một số phiên bản Android cao (ví dụ Nougat), chúng ta phải thực hiện  yêu cầu mở quyền trực tiếp của Android cho dù trên ứng dụng chúng ta đã khai báo quyền trong tập tin AndroidManifest.xml.
Để thực hiện một số cấu hình, chúng ta vào Setting – App – Permission để thực hiện viện cấu hình cho phép gửi SMS để ứng dụng mới thực hiện được đầy đủ chức năng mong muốn. Nếu chúng ta bỏ qua thao tác này, OS sẽ đóng ứng dụng lại khi ứng dụng cố gửi SMS.


Xem chi tiết tại đây
Bài trước (Bài 1: Thực hiện ứng dụng đơn giản "Play a song" với Android, sử dụng công cụ Android Studio)
Bài trước (Bài 2: Tối ưu bộ nhớ với việc gọi Activity)
Bài tiếp theo (Bài 4: Fragment trong Android)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét