Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Video: Hidden form field nâng cao và Xử lý lỗi khi đưa dữ liệu xuống DB

Video: Hoàn tất core flow của toàn bộ chức năng cơ bản của ứng dung web bao gồm cả xử lý lỗi - tiếp tục của bài http://www.kieutrongkhanh.net/2016/10/video-su-dung-cookie-va-lam-shopping.html

+ Sử dụng kỹ thuật Hidden Form Field kết hợp với HttpSession, URL Rewriting để Remove một số item lựa chọn trong giỏ hàng

+ Sử lý lỗi của người dung để thông báo lỗi

+ Ghi log lỗi của người sử dung lẫn hệ thống để hỗ trợ maintain hệ thống

+ Ghi dữ lieu xuống DB

  Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét