Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

Video: Sử dụng Cookie và làm Shopping Cart với Session

Video: tiếp tục theo loạt bài thực hiện core flow ứng dung web từ login, search, delete, update - tham khảo tại địa chỉ http://www.kieutrongkhanh.net/search/label/Video_Servlet
 Bài này tiếp tục mở rộng với nội dung cụ thể

- Using Cookie để hỗ trợ Login tự động từ lần thứ 2 truy cập ứng  và có thể áp dung cho việc remember password

- Xây dựng bài toán mua hàng online- ở đây là mua sách - với cơ chế mua hàng và xem hàng đã được mua

- Ứng dụng HTTP Session và cách lưu trữ và khai thác dữ liệu - cụ thể đây là giỏ hang - trên scope

  Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét