Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Video: Search gần đúng last name để hiển thị lưới

Video: Bai 2:Login thành công, Search gần đúng last name để hiển thị lưới

-Ứng dụng scope

-Giao tiếp giữa resources

-Chuyển resource

-Chia tải ở server (ứng dụng mô hình MVC2 với breakdown module - với cách thức bán hàng ở tiệm fastfood)

  Xem hướng dẫn ở đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét