Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Video: Delete và Update trên lưới với Servlet

Kỹ thuật Session Tracking

- Delete trực tiếp trên lưới sử dụng URL Rewriting

- Update các field trên lưới sử dụng Hidden Form Field

- Mô hình và cơ chế để refresh hay cập nhật lưới ở client - browser sau một thao tác

- Xác định rõ việc đang thao tác ở Server hay ở Client

- Xác định chuyển resource bang RequestDispatcher hay sendRedirect

  Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét