Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

Topic: Capstone project approval system of FPTU (Hệ thống quản lý danh mục đề tài tốt nghiệp cho FPTU)

Nguyễn Mai Thảo Nguyên, Phạm Hồng Duy, Nguyễn Quốc Bảo, Lê Nguyễn Hoàng Mẫn - Tháng 12/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của bộ môn ITS – Trường Đại học FPT về việc quản lý capstone project. Một năm học thì trường diễn ra 03 học kỳ, số lượng capstone project trung bình của mỗi học kỳ là 20 topics. Trường đã thực hiện làm capstone từ năm 2010 đến nay với số lượng topic vô cùng lớn nhưng không có bất kỳ hệ thống nào quản lý ngoại trừ việc lưu trữ abstract trên file excel. Bên cạnh đó, việc tổ chức làm capstone project đòi hỏi phải chia nhóm cho sinh viên và cho sinh viên chọn các đề tài thực hiện. Việc thực hiện đề tài yêu cầu là không được phép làm lại các đề tài đã làm.
Do vậy, một hệ thống cần xây dựng để quản lý đề tài, đón nhận các đề tài từ các giảng viên, thực hiện kiểm tra xem đề tài đã có hay đã thực hiện hay chưa. Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng đề tài hệ thống đề xuất một qui trình để đánh giá nội dung đề tài thông qua tổ chức hội đồng đánh giá. Đề tài được đánh giá, xét duyệt và CNBM là người quyết định đưa đề tài để thưc hiện cụ thể tại một kỳ nhất định. Hệ thống cho phép đón nhận danh sách sv đủ yêu cầu làm capstone và thông qua qui trình do CNBM chuyển đến các giảng viên chuyên ngành đánh trọng số sinh viên. Đến thời gian cụ thể, hệ thống sẽ phân nhóm sinh viên theo cấu hình tổ chức từ CNBM. Các nhóm sv được định hướng chọn đề tài theo thứ tự phát sinh ngẫu của hệ thống. Hệ thống cho phép ghi nhận điểm quá trình thực hiện của sv. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Quản lý các topic capstone projects; Checking trùng các capstone projects và đưa gợi ý dành cho người dùng; Tracking quá trình đánh giá của hội đồng xét duyệt và đưa gợi ý cho người quyết định; Quản lý các capstone từ lúc được công bố đến khi được các nhóm sv lựa chọn; Thực hiện quá trình ghi nhận trọng số của sinh viên từ giảng viên được phân công đến khi thực hiện chia nhóm; Thực hiện cơ chế phân thời gian để các nhóm có thể chọn để tài trên hệ thống, Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, các framework xử lý front-end, .NET framework. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét