Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

Cập nhật 10 capstone hướng dẫn - đồng hướng dẫn và bảo vệ thành công trong tháng 12/2019 và tháng 5/2020

94 capstones với 10 topics được bảo vệ thành công trong tháng 12/2019 và tháng 5/2020

Nội dung chi tiết xem với nội dung cụ thể như sau

+ Topic từ 85 đến 94
Topic từ 72 đến 84
Topic từ 1 đến 71

Nội dung chi tiết sẽ có đầy đủ video trong thời gian sắp tới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét