Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Topic: Maintain Students’ Training Management System (Bảo trì hệ thống quản lý đào tạo)

Mã Hoàng Nhật Phi, Trần Tiến Đạt

Tháng 08/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên lấy requirement của phòng đào tạo, phòng khảo thí và các phòng ban liên quan để nâng cấp và bảo trì hệ thống đào tạo đang phát triển trong hơn 02 năm trước. Hệ thống cần hoàn thiện các bước trong trình xác định tình trạng sinh viên trong bắt đầu mỗi năm học thông qua trạng thái hiện hành của sinh viên trong học kỳ hiện tại, các sinh viên chuyển ngành, các sinh viên bảo lâu, tiến độ học tập của sinh viên cũng như curriculum của sinh viên để từ đó xây dựng lên biểu mẫu 04.37.
Bên cạnh đó, hệ thống cũng cần hoàn thiện các báo cáo, các chức năng đang phát triển và có sẵn. Ngoài ra, hệ thống cần xây dựng các chức năng để thực hiện xếp lịch một cách tự động. Bên phía phân hệ của khảo thí, hệ thống hỗ trợ người phòng khảo thí trong việc cho giảng viên cập nhật điểm tự động của các môn học theo qui định mà họ đang đảm nhận lên hệ thống và quản lý các điểm của họ trong một thời gian nhất định. Xây dựng hệ thống chuẩn đoán lỗi để gợi ý cho người sử dụng. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Đối với phân hệ đào tạo Bổ sung các chức năng hỗ trợ cho qui trình xác định tình trạng sinh viên đầu kỳ; Bổ sung các chức năng để hỗ trợ qui trình xếp lịch theo yêu cầu; Hoàn thiện các báo cáo phục vụ cho hệ thống đào tạo. Đối với phân hệ khảo thí Thực hiện việc cho giảng viên nhập điểm, quản lý điểm, Nhân viên khảo thí có thể xuất điểm theo môn. Hệ thống Nâng cao giao diện về tính khả dụng cho người dùng, Chuẩn đoán lỗi để gợi ý cho người dùng, … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, các công nghệ liên quan đến JavaScript, .Net Framework…. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services, …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét