Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Topic: Book Share Management without warehouse (Quản lý thư viện với cách chia sẻ sách)

Huỳnh Minh Tú, Phạm Hoàng Linh, Tô Quốc Cường, Đoàn Vũ Phong 

Tháng 08/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên ý tưởng về việc xây dựng hệ thống thư viện mà không cần xây dựng một kho sách lớn cho việc quản lý sách cùng với việc giảm thiểu công việc của quản thủ thư viện trong việc cho mượn sách đặt biệt rớt vào thời điểm cụ thể trong trường đại học. Hệ thống định hướng việc quản lý mượn trả sách dựa trên khái niệm mượn và trả container trong việc vận chuyển hàng hóa. Chính vì điều đó, hệ thống cần đảm bảo việc tracking quá trình mượn sách và trả sách, người giữ sách hiện hành thông qua việc sử dụng block chain để đảm bảo tính khả thi đó.
Hệ thống vẫn dựa trên qui trình của thư viện cũ nhưng áp dựng cách tiếp cận mới và định hướng để nâng cao các tác nghiệp trong quản lý sách, quản trả nhận sách. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: người đọc thực hiện nhận và yêu cầu mượn trả sách. Quản thủ thư viện Quản lý các đầu sách và sách mượn, Báo cáo thống kê các vấn đề liên quan đến sách, Trích xuất quá trình sách gửi nhận, Xử lý một số tình huống bất thường trong quá trả mượn sách. Hệ thống Tìm kiếm phù hợp các yêu cầu trả và mượn sách, Hủy bỏ các yêu cầu, Thông báo đến người dùng về việc đáp ứng các yêu cầu mượn và trả sách của người dùng, … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, các công nghệ liên quan đến JavaScript, Block chain, Cloud Computing…. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services, Bigchain DB, Cloud Computing …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét