Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Capstone: Receivables Management (Quản lý thu hồi các khoản thu theo yêu cầu của ngân hàng)

Đặng Trần Quốc Hưng, Võ Huy Thông, Lê Thanh Nam

Tháng 05/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên lấy requirement của các ngân hàng trong việc thu hồi các nợ xấu. Hệ thống được dựng ra để hỗ trợ các công ty đón nhận yêu cầu từ các ngân hàng trong việc thu hồi các nợ xấu. Hệ thống cho phép xây dựng các qui trình thu hồi nợ theo các giai đoạn khác nhau tùy theo đối tác yêu cầu các nội dung gì. Các giai đoạn này sẽ bao gồm các step để thực hiện tự động khi đến thời gian, cụ thể ở đây đó là việc gửi SMS và gọi tự động các số điện thoại của người nợ và các người có liên quan đến người nợ và thông báo cho collector các nội dung tiếp theo cần phải thực hiện trong qui trình. Hệ thống cho phép người quản lý quản lý và truy vấn được tiến trình thu hồi nợ xấu của các collector cũng như trạng thái của các hồ sơ trong các giai đoạn.
Hệ thống cho phép gán các collector tự động theo tình trạng của collector trong việc tracking và quản lý các receivable. Hê thống vận hành theo qui trình được áp một cách tự động. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: quản lý Giám sát được tình trạng của các receivable, Truy vấn được các receivable và khả năng làm việc của các collector,… Collector Nhận thông tin về qui trình xử lý các các công việc liên quan đến học trong qui trình. Nhân viên của công ty Quản lý các qui trình và áp dụng các qui trình vào hệ thống cụ thể cho các receivable, … Đối với hệ thống : Gửi các notification đến những con người liên quan, Thực hiện các tác vụ được định nghĩa sẵn trong qui trình một cách tự động, … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, .NET, Android, …. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services

Xem chi tiết tại đây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét