Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Capstone: . Examination Tools applying Block Chain Technology (Xây dựng hệ thống quản lý đề thi và việc thi cử sử dụng công nghệ Block Chain)

Nguyễn Minh Hưng, Cao Trung Hiếu, Trương Tấn Sang

Tháng 12/2018

Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên yêu cầu thực tế qui trình khảo thí tại FPT University – cơ sở HCM. Mô hình được thiết kế sẵn và hệ thống được implement theo yêu cầu của người dùng, cụ thể là các qui trình đang được vận hành. Hệ thống xây dựng bao gồm xây dựng hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi theo learning outcome.
Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ việc quản lý câu hỏi để đảm bảo câu hỏi đưa vào là không có trùng. Hệ thống đề xuất qui trình duyệt đề thi sử dụng blockchain để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Hệ thống cũng cung cấp một tool hỗ trợ việc thi với việc ngăn chặn các process của các ứng dụng một cách linh động và real time trong quá trình thi cử cùng với việc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cùng với bảo mật của các bài thi trong quá trình thi và đánh giá kết quả. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Quản lý ngân hàng đề theo chapter lẫn learning outcome, Hỗ trợ nhập câu hỏi trực tiếp và thông qua import file có định dạng format theo qui định, Check trùng câu hỏi khi đưa vào trong ngân hàng đề, Xây dựng qui trình duyệt đề thi đến đưa đề thi ra thi và ứng dụng block chain để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, Xây dựng tool thi nhằm hạn chế tính cheating là thấp nhất và đảm bảo tính toàn vẹn cho bài thi của sv làm bài, … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, .NET framework, Block Chain. Ứng dụng được xây dựng thành nhiều phân hệ với cách chia module có thể liên kết với nhau. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét