Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

Capstones: Advanced Students' Training Process Management (Phần mềm nâng cấp hệ thống hỗ trợ các xử lý của phòng đào tạo)

Trần Đức Bảo, Đổng Công Danh, Phạm Hồng Sơn, Phạm Hoàng Long - Tháng 05/2018

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên yêu cầu người dùng về thực hiện các 04 qui trình. Qui trình đào tạo: với mục đích chủ yếu là quản lý sinh viên từ khi bắt đầu nhập học cho đến khi tốt nghiệp. Trong suốt quá trình học tập, điểm sẽ được tích lũy và ghi nhận toàn bộ quá trình học tập để đưa ra các định hướng trong quá trình học tập tiếp theo hay xác định các giai đoạn chuyển tiếp của sinh viên đó. Bên cạnh đó, chương trình thực hiện các thống kê báo các trong quá trình đạo tào theo từng giai đoạn, theo từng học kỳ để hỗ trợ công tác quản lý. Ứng dụng phát triển dựa trên nền tảng khung cơ sở dữ liệu cho hệ thống đào tạo đã phát triển sẵn. Vấn đề khó khăn nhất của ứng dụng đó là việc chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ với thông tin nhiễu và không chính xác khá lớn sang hệ thống mới với sự tinh chỉnh dữ liệu và sự tổ chức theo mô hình đào tạo có tính hệ thống. Ngoài ra, hệ thống còn thực hiện đồng bộ dữ liệu nền với hệ thống đang hoạt động song song. Các nội dung liên quan đến qui trình này như sau: Nâng cấp các chức năng của phần mềm đào tạo trước đã được thực hiện về tối ưu xử lý, xử lý các bug còn tồn tại và mới phát sinh; Xác định các môn nợ; Xét kết thúc các giai đoạn khác nhau trong quá trình học tập sinh viên; Thống kê các đánh giá theo qui trình đào tạo về chỉ số; Xếp lớp cho sinh viên theo từng học kỳ theo nhóm môn; Thực hiện việc gửi mail thông báo cho sinh viên về tình trạng hiện tại của sinh viên; Thực hiện cấu hình chức năng giả lập cho hệ thống; Thêm và cập nhật thông tin sinh viên theo từng học kỳ; Kết xuất các bảng điểm tốt nghiệp theo qui trình và xác nhận tình trạng tốt nghiệp của sinh viên; Đồng bộ dữ liệu dưới nền giữa hệ thống đang vận hành để đảm bảo tính thống kê là hiện thực nhất tại thời điểm xử lý; … 
Qui trình quản lý thời khóa biểu: Thực hiện đồng bộ dữ liệu về thời khóa biểu từ hệ thống hoạt động song song để từ đó đưa ra các thống kê báo biểu và notify cho người dùng (giảng viên và sinh viên) về tình trạng phòng, trạng thái lớp học,nội dung thay đổi giờ học kịp thời để người dùng có thể đáp ứng thông tin một cách mới nhất. Hệ thống còn xử lý cho phép tìm thời gian rãnh của giảng viên theo chuyên môn và đề xuất các slot rỗng, giờ rỗng để việc thay đổi có thể cập nhật một cách nhanh chóng và thuận nhất. Các nội dung được thực hiện trong qui trình này như sau: Đồng bộ dữ liệu từ hệ thống đang hoạt động song song để tổ chức thành dạng dữ liệu có thể khai thác và thống kê; Tạo các báo biểu thống kê về số giờ dạy thay đổi theo giảng viên, bộ môn; Cho phép tìm kiếm giảng viên theo giờ dạy, theo lớp học, phòng học; Thực hiện tìm kiếm giảng viên theo chuyên môn và thời gian rãnh; Thực hiện thống kê thời gian học tập của môn học, theo giảng viên; Cho phép cập nhật thông tin giảng viên, kết hợp thông tin chuyên môn; Hỗ trợ cơ chế gửi mail để thông báo giảng viên về thời gian dạy thế cùng với môn học dạy thay; Xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động hỗ trợ cho giảng viên và sinh viên thông báo về toàn bộ lịch học của họ và sự thay đổi lịch học khi cần thiết; … Qui trình khảo thí: thực hiện các nội dung liên quan đến việc import điểm từ các tập tin fg của bảng điểm quá trình và tập tin excel của bảng điểm final vào trong hệ thống và đồng bộ dữ liệu từ hệ thống song song các thông tin về điểm danh của sinh viên để từ đó xét các điều kiện phù hợp để xuất ra danh sách được phép dự thi cuối khóa. Ngoài ra, hệ thống còn tính điểm trung bình khi có tất các các điểm và chuyển sang hệ thống đào tạo theo định dạng để xử lý. Các chức năng của hệ thống này như sau: Thực hiện đồng bộ nội dung điểm danh từ hệ thống chạy song song; Import điểm quá trình từ tập tin fg; Import điểm final từ tập tin excel; Xuất danh sách thi và phòng thi từ hê thống thông qua các điều kiện kiểm tra; Tính điểm trung bình và đưa thành định dạng excel hay đồng bộ dưới nền qua qui trình đào tạo; … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ JavaEE, Dot Net Framework. Ứng dụng xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của người sử dụng và được người dùng kiểm định ngay khi hoàn tất xong chức năng;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét