Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Một số kỹ thuật và lưu ý cần thiết khi xây dựng ứng dụng xử lý phức tạp sử dụng Struts 2 Framework

Một số kỹ thuật và lưu ý cần thiết khi xây dựng ứng dụng xử lý phức tạp sử dụng Struts 2 Framework

Mục đích: Chủ đề của bài này hướng dẫn một số cách xử lý với ứng dụng phức tạp cụ thể qua việc build ứng dụng quản lý delivery. Qua quá trình trình bày ứng dụng, bài viết sẽ mô tả một số lưu ý và kỹ thuật nâng cao trong quá trình xây dựng ứng dụng sử dụng Struts 2 Framework. Tổng quát hóa, bài này thực hiện chức năng shopping cart với object có số lượng; xử lý kiểu dự liệu ngày tháng khi tương tác giữa lập trình ứng dụng và database; cập nhật dữ liệu trực tiếp trên form với giỏ hàng; thao tác dữ liệu với mảng parameters được truyền từ client và ứng đối tương tự với Action; xử lý nhiều hơn một nút lệnh với cùng action class và cùng một form trên giao diện…

Yêu cầu về kiến thức cơ bản cho các khái niệm nâng cao về Struts2 Framework

 • Nắm vững các khái niệm về MVC, Struts Framework 1.x, các khái niệm cơ bản về Struts 2.x Framework
 • Nắm vững khái niệm về ngôn ngữ lập trình Java, lập trình thao tác hướng đối tượng
 • Nắm vững khái niệm về lập trình web sử dụng J2EE hay JavaEE với các kiến thức về Servlet, JSP
 • Nắm vững khái niệm về cơ chế Filter và RequestDispatcher trong Servlet
 • Nắm vững toàn bộ cách thức vận dụng và xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh bằng Struts2 Frameworks (quí vị có thể tham khảo toàn bộ bài Mở rộng kiến thức về Struts 2 Framework – Interceptor và Validation; và Tổng quan về Struts 2 Framework, …)

Nội dung yêu cầu của ứng dụng như sau

 • Ứng dụng cho phép tìm kiếm các danh sách delivery từ ngày đến ngày và chưa được delivery

 • Trên kết quả tìm kiếm đó, ứng dụng cho phép hủy một delivery thông qua Link Delete
 • Ứng dụng cho phép cập nhật hàng loạt các price và quantity của các sản phẩm tìm kiếm thông qua nút Update
 • Ứng dụng cho phép thực hiện xác định tất các danh sách delivery đã được delivery thông qua click nút Delivery
 • Hệ thống cho phép người sử dụng tạo ra các delivery với danh sách sản phẩm kèm theo được tìm kiếm trực tiếp bằng cách nhấn Link Create Delivery
  • Cho phép tìm kiếm các sản phẩm để đưa vào delivery đang tạo

  • Đưa vào delivery bằng cách nhấn nút Add Delivery, tăng số lượng nếu sản phẩm có rồi
  • View toàn bộ sản phẩm được add vào delivery bằng cách nhấn nút View Your Cart

  • Cho phép remove một sản phẩm chọn lựa ra khỏi giỏ hàng bằng cách click link x
  • Cho phép cập nhật số lượng của từng loại sản phẩm trong giỏ hàng bằng cách nhấn nút Update
  • Thêm sản phẩm vào trong List bằng cách click Link Add More Items To Cart
  • Cho phép Lưu Delivery mới vào DB với trạng thái chưa giao bằng cách nhấn link Save Delivery và hủy toàn bộ danh mục để chuẩn bị cho tạo danh mục delivery mới
 • DB chúng ta sử dụng sẽ có cấu trúc như sau

  • Tập dữ liệu mẫu thử như sau

 • Yêu cầu
  • Nắm vững các khái niệm về MVC, Struts Framework 1.x, Struts2 Framework
  • Nắm vững về ngôn ngữ lập trình Java, lập trình thao tác hướng đối tượng
  • Cách thức sử dụng JSTL, EL, HTML, OGNL
  • Cách thức sử dụng liên kết động với DB trong code Java
  • Đã cài đặt các ứng dụng về MVC, Struts1 Framework, Struts2 Framework cơ bản trong bài tổng quan về Struts2 Framework
  • Tools sử dụng ở đây là Netbeans 6.9.1, Netbeans 7.4, Netbeans 8.x
  • JDK 6 update 22, JDK 7 update 51, JDK 8 update 66
  • Server: Tomcat 6.0.26, Tomcat 7.x, Tomcat 8.x
  • DBMS: SQL Server 2005 đến SQL Server 2014
  • Thư viện hỗ trợ: Driver kết nối database SQLServer (sqljdbc.jar hay sqljdbc4.jar), Struts2 Framework taglib
  • Tool Netbeans phải hỗ trợ Struts2
 • Chúng ta thực hiện như sau
  • Tạo Web Application với JavaEE5 và add framework Struts 2
  • Thực hiện cấu hình DataSource và kết nối DB

  • Chúng ta bắt đầu với chức năng Search
   • Tạo giao diện của trang Search

   • Lưu ý
    • Với form sử dụng struts taglib thì chúng ta không cần làm gì cả. Tuy nhiên, đối form thông thường sử dụng HTML thuần chúng ta phải gán giá trị vào ô value. Nếu không thực hiện điều này sẽ dẫn đến khi trang search được gọi lại lần nữa thì action search kích hoạt và nó đưa kiểu chuỗi trống ép thành ngày tháng sẽ tạo ra lỗi 500 trên hàm set tương ứng
    • Ngoài ra, với kiểu dữ liệu ngày tháng, với định dạng khác nhau giữa các ngôn ngữ dễ dàng gây ra lỗi đồng bộ. Trong khi EL và OGNL lại tự ép kiểu dẫn đến gây nên lỗi 500 khi không thể ép định dạng chuỗi trở thành ngày tháng. Do vậy, ở đây chúng ta đang lấy nguyên bản gốc nhập liệu của parameter là ${param.from/to} theo dạng mm/dd/yyyy, còn nếu chúng ta truy cập value stack thì OGNL sẽ convert thành dạng ngày tháng định dạng sql yyyy-mm-dd bla bla … và sẽ gây nên lỗi trang trắng trên browser và server có lỗi trên hàm setXxx (Ljava.lang.String)
   • Mapping action default cho trang mặc định là trang search.jsp

   • Tạo DTO cho việc đón nhận dữ liệu mapping khi search thành công

    • Lưu ý: ở đây để thao tác dữ liệu với ngày tháng đồng bộ trực tiếp với DB, chúng ta sẽ sử dụng kiểu dữ liệu là TimeStamp của SQL để không cần ép kiểu hay convert dữ liệu
   • Tạo DAO với chức năng search, tìm kiếm delivery thỏa điều kiện từ ngày đến ngày và chưa được giao

   • Tạo Action Class để xử lý chức năng search

   • Mapping action search vào struts.xml

   • Cập nhật giao diện xử lý kết quả trên trang search.jsp

   • Clean and Build, Deploy và Test để thấy được kết quả của Search
  • Tiếp theo, chúng ta thực hiện với chức năng Delete
   • Giao diện form delete đã được bổ sung trong trang search.jsp – mô tả ở phần trên

    • Lưu ý
     • Ở đây chúng ta không thể dùng giá trị value=”” và get từ ValueStack với OGNL thì OGNL sẽ convert thành kiểu chuỗi định dạng ngày tháng khác định dạng trong xử lý trên code dẫn đến chương trình phát sinh lỗi 500 hay không thể thực thi được
     • Do vậy, ở đây chúng ta phải dùng kỹ thuật đưa value thông qua hàm s:property. Nhưng hàm này không thể truyền vào value, chúng ta phải truyền trực tiếp vào trong thân của s:param thì nó sẽ giữ nguyên trị, không convert và đưa vào value khi chương trình được chạy
   • Cập nhật chức năng Delete cho DAO

   • Tạo Action class tương ứng để xử lý chức năng Delete

   • Mapping action delete vào file cấu hình

    • Lưu ý: ở đây gọi lại chức năng search và phải truyền đến 02 tham số nhắc để search lại
   • Tạo trang deleteErr.html

   • Clean, and Build, Deploy và Test
   • Chúng ta vừa hoàn thành chức năng Delete
  • Chúng tiếp tục thực hiện với chức năng Update quantiy và price của một nhóm delivery
   • Form giao diện update đã được trình bày trong nội dung trang search.jsp ở trên

   • Ở đây, chúng ta thực hiện update hàng loạt item có trên lưới theo nghĩa là chúng sẽ tạo từng mảng parameter được gửi về server. Trong ứng dụng xây dựng với servlet thì chúng ta đón nhận bằng request.getParameterValues. Tuy nhiên, Struts 2 hỗ trợ đón nhận trưc tiếp thành mảng dữ liệu tương ứng cho thuộc tính trong Action class
   • Chúng ta bổ sung chức năng update cho DAO

   • Chúng ta tạo Action class để xử lý cho chức năng Update

    • Lưu ý
     • Ở đây, để hỗ trợ xử lý luôn cho chức năng update theo nghĩa đón nhận nhiều hơn một action trong action class, chúng ta phải extends Action Support
     • Các thuộc tính tương ứng chúng ta khai báo kiểu dữ liệu tương ứng với mảng và OGNL sẽ hỗ trợ chúng ta convert và đưa vào ValueStack khi action được thực thi
   • Chúng ta thực hiện mapping action trong file cấu hình

   • Thực hiện clean and build và deploy ứng dụng để test
   • Chúng ta vừa hoàn thành chức năng Update
  • Chúng ta thực hiện với chức năng Delivery
   • Ở đây, chúng ta nhìn thấy Delivery đang cùng form với Update, việc tạo thêm form trong form không thuận lợi khi lập trình và quá phức tạp
   • Chúng ta sẽ tận dụng luôn form update và điều hướng đến method khác trong action để xử lý để việc xử lý tốt hơn bởi vì delivery cũng phải cập nhật lại giao diện search tương tự như update
   • Với cách áp dụng tiếp cận, ở trên chúng ta chỉ cần bổ sung chức năng và không cần mapping thêm action trong file cấu hình
   • Chúng ta thực hiện cập nhập giao diện cho trang search.jsp (đã trình bày ở trên)

    • Lưu ý: ở đây, chúng tạo nút Delivery và không cần bổ sung gì thêm ngoại trừ method chỉ định là delivery, theo nghĩa nói rằng thực hiện cùng action mapping trong file config như gọi hàm delivery thay vì hàm execute. Trong khi nút Update không viết gì cả, nghĩa là update gọi hàm execute
   • Cập nhật chức năng delivery trong DAO

   • Cập nhật action Class với phương thức delivery

   • Không mapping gì thêm trong file config. Tuy nhiên, từ Struts 2.3.15 trở lên Struts 2 đã disable chức năng mapping và delegate đến method trong action. Do vậy, chúng ta cần bật thuộc tính này lên trong file config

   • Clean and Build, Deploy và Test ứng dụng
   • Chúng ta đã hoàn tất luôn chức năng Delivery
  • Chúng ta tiếp tục thực hiện chức năng tạo Delivery
   • Tạo giao diện cho việc tìm kiếm sản phẩm và đưa sản phẩm vào trong List Delivery, thực chất là một giỏ hàng

   • Mapping chuyển trang từ trang search sang trang này trong tập tin config

   • Tạo DTO cho việc chứa dữ liệu được search

   • Tạo DAO để thực hiện chức năng Search sản phẩm

   • Bổ sung hàm tìm tên sản phẩm trong DAO

   • Chúng ta thực hiện tạo Object giỏ hàng để chứa các món hàng được add để đưa vào delivery

   • Chúng ta thực hiện tạo action để hỗ trợ việc search sản phẩm

   • Chúng ta mapping action này vào trong file cấu hình

   • Cập nhật giao diện trang searchProduct.jsp

   • Clean and Build, Deploy và Test
   • Chúng ta vừa hoàn thành chức năng search sản phẩm
  • Chúng ta tiếp tục thực hiện chức năng add list hay add to cart thông qua việc add nút Add Delivery
   • Chúng ta đã bổ sung giỏ hàng cùng hành vi add hàng
   • Chúng ta tạo action cho việc add giỏ hàng

   • Cập nhật mapping action trong file cấu hình

   • Thực hiện clean and build, deploy và gắn các giá trị in session attribute để kiểm tra có add được không thông qua số lượng phần tử hiển thị
   • Chúng ta vừa hoàn thành xong chức năng add to Cart
  • Chúng ta tiếp tục với chức năng view Cart
   • Thực hiện mapping link view cart với trang trong file cấu hình

   • Tạo viewCart.jsp cho việc view Cart

   • Chúng ta vừa hoàn tất chức view Cart
  • Chúng ta tiếp tục thực hiện chức năng remove một món hàng ra khỏi giỏ
   • Giao diện đã được thể hiện trong trang viewCart.jsp trình bày ở trên

   • Bổ sung chức năng remove trong CartObject

   • Tạo action class xử lý chức năng remove

   • Mapping action cho chức năng này trong tập tin cấu hình

   • Clean and Build, Deploy và test thử
   • Chúng ta vừa hoàn thành chức năng remove ra khỏi giỏ hàng
  • Chúng ta tiếp tục thực hiện chức năng cập nhật số lượng item cho từng món hàng trực tiếp trên form và đồng bộ vào trong giỏ hàng
   • Giao diện đã được mô tả trong trang viewCart.jsp đã nêu ở các phần trên

   • Bổ sung chức năng update vào CartObj

   • Tạo Action class để xử lý chức năng update số lượng

   • Mapping Action vào trong file cấu hình

   • Clean and build và deploy, test để kiểm tra
   • Chúng ta thực hiện chức năng update số lượng item trên giỏ hàng
  • Chúng ta tiếp tục chức năng Add More
   •  Cập nhật giao diện cho trang viewCart.jsp

   • Mapping cation addMore vào file cấu hình

   • Clean and Build, Test và Deploy để kiểm tra
   • Chúng ta vừa hoàn tất chức năng Add More Item to Cart
  • Chúng ta tiếp tục thực hiện chức năng Save Delivery hay nói cách khác cập nhật toàn bộ giỏ hàng và lưu trữ xuống DB. Nếu tất cả mọi thứ thành công thì chúng ta thực hiện xóa giỏ hàng
   • Giao diện trên trang viewCart.jsp được cập nhật như sau

   • Cập nhật chức năng insert vào trong DAO

   • Tạo Action class để xử lý Action này

   • Lưu ý cần hủy giỏ hàng khi thực hiện thành công tác vụ
   • Thực hiện mapping action trong tập tin cấu hình

   • Clean and Build, Deploy và Test để kiểm tra
   • Chúng ta vừa hoàn thành chức năng cuối cùng của ứng dụng
  • Cấu trúc của project hiện nay như sau

Chúc mừng quí vị đã hoàn tất và nắm một số khái niệm cần thiết để xây dựng ứng dụng bằng Struts 2.x Framework một cách thuận lợi hơn

Chúng tôi hy vọng nội dung của bài này giúp ích các bạn trong việc cài đặt mô hình ứng dụng web với Struts2 framework.

Rất mong sự góp ý chân thành và chia sẻ của quí vị về vấn đề này. Hẹn gặp lại quý vị ở các chủ đề khác. Quí vị có bài đóng góp có thể gửi cho chúng tôi để đóng góp chia sẻ kiến thức đến mọi người về framework này. Chúng tôi sẽ đăng lên web và để đầy đủ tên của quí vị và vô cùng trân trọng sự đóng góp chia sẻ đó.

6 nhận xét:

 1. Máy rửa bát model Bosch SMS68MI06E hoạt động vô cùng êm ái với độ ồn chỉ ở mức 44 dB, không có bất cứ ảnh hưởng nào đến sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình.- Thuộc dòng seri 6 của máy rửa chén cao cấp Bosch. SMS68MI06E tiếp tục phát triển những tính năng đặc biệt, hỗ trợ công việc dọn dẹp nhà bếp, người nội trợ có thêm nhiều thời gian hơn cho bản thân. - Máy rửa bát Bosch sms68mi04e là máy độc lập, lắp đặt thuận tiện với bất cứ vị trí nào trong nhà bếp. Thiết kế 14 bộ rửa châu Âu, giàn rửa có thể tự động thay đổi, số lượng bát đĩa rửa lớn, có thể rửa kèm xoong nồi linh hoạt. - SMS68MI06E có 8 chương trình rửa được cài đặt sẵn kèm với đó là 4 chương trình rửa đặc biệt, bát đĩa sẽ được rửa sạch sẽ với mức tiêu thụ nước cho mỗi lần rửa là 9,5 lít, tiết kiệm năng lượng với đánh giá mức năng lượng cao A++. - Có thể sử dụng máy rửa bát Bosch SMS68MI06E vào ban đêm nhờ vào chương trình rửa SuperSilence,
  Một chiếc máy rửa bát độc lập như Bosch SMS68MI06E quả là tiện lợi cho chị em phải không nào! Bên trên là toàn bộ những review tính năng quan trọng nhưng cần thiết cho chị em nếu muốn mua máy rửa bát của Bosch. Đứng ở phân khúc giá cao phải kể đến Bosch, một đại diện cao cấp về thiết bị nhà bếp có mặt ở hầu hết các gia đình Việt. Máy rửa bát Bosch luôn là sản phẩm được ưa thích nhất, trong đó, có sản phẩm máy rửa bát độc lập Bosch sms68mi06e SERIE 6. Thương hiệu mang đẳng cấp thế giới tạo nên khả năng chinh phục, làm hài lòng kể cả với những khách hàng khó tính nhất. Các sản phẩm Bosch tạo ra đều có hiệu suất làm việc cao, tiêu hao ít nhiên liệu và đơn giản nhất về tính năng cho người dùng dễ dàng sử dụng. Ngoài ra, các sản phẩm của Bosch luôn thân thiện với môi trường, luôn đặt sự phát triển bền vững và có lợi cho sức khỏe. Chính vì thế, chúng tôi khuyên bạn nên chọn máy rửa bát Bosch!
  Máy rửa bát Bosch SMS68TI02E sở hữu tới 8 chương trình rửa chính, cùng với đó là 4 tùy chọn bổ sung, cho phép người dùng thoải mái lựa chọn chế độ mà mình mong muốn. Bosch SMS68TI02E thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài cứng cáp, sang trọng khi được bao bọc hoàn toàn bằng lớp hợp kim trắng sáng. Vì là dòng máy rửa bát độc lập nên chiếc máy này có thể lắp đặt ở bất kì vị trí nào trong căn bếp và nó luôn đem đến sự hài hòa dù là căn bếp theo phong cách cổ điển hay hiện đại. Với diện tích 600x600x845mm được xem là khá khiêm tốn so với nhiều loại máy rửa bát hiện nay trên thị trường, nhưng dung tích của Bosch SMS68TI02E có thể chứa được tới 13 bộ bát đĩa. Đối với những vật dụng lớn, bạn sẽ không cần phải quá lo lắng vì khoang máy được thiết kế với 3 ngăn có thể tháo lắp và điều chỉnh độ cao một cách linh hoạt, giúp rửa sạch rất nhiều loại bát đĩa và dụng cụ nhà bếp. Quý khách có nhu cầu đặt mua sản phẩm máy rửa bát vui lòng liên hệ qua:
  Website: https://bep365.vn – Hệ thống phân phối thiết bị nhà bếp - phòng tắm chính hãng
  Hotline: 0943 365 765 - (024) 36 865 865
  Email: hotro@bep365.vn

  Trả lờiXóa
 2. Với Bếp từ Bosch pid775dc1e việc nấu nướng sẽ trở nên vô cùng tiện lợi, nhanh chóng Bếp từ Bosch pij651fc1e cũng là một trong những sản phẩm trở thành những trợ thủ đắc lực của người nội trợ, so với bếp Gas thì sử dụng bếp từ lại mang đến nhiều tiện ích và an toàn hơn bởi bếp được trang bị những tính năng hiệu đại, thông minh, ưu việt, vượt trội, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng và những thành viên trong gia đình, nhất là những gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Những đặc điểm nổi bật của chiếc bếp từ Bosch pid675dc1e mang đến cho người sử dụng những trải nghiệm mới mẻ, không còn cảm giác nóng nực và bức bối mỗi khi vào bếp, đứng hàng giờ đồng hồ để nấu ăn,..... Các đặc điểm nổi bật cho chiếc bếp của bạn trở nên hoàn hảo hơn như: - 3 vùng nấu cảm ứng từ: Bếp được thiết kế 3 vùng nấu tiện lợi, cho bạn có thể lựa chọn được vùng nấu có kích thước thích hợp cho nồi hoặc chảo nấu tương ứng.
  Quý khách có nhu cầu đặt mua sản phẩm Bếp từ vui lòng liên hệ qua:
  Website: https://bep365.vn – Hệ thống phân phối thiết bị nhà bếp - phòng tắm chính hãng
  Hotline: 0943 365 765 - (024) 36 865 865
  Email: hotro@bep365.vn

  Trả lờiXóa
 3. Các mẫu bếp từ tham khảo thêm: Bosch pid775dc1e, Bosch pij651fc1e, Bosch PIJ675FC1E Chúng tôi hy vọng sẽ giúp ích các bạn lựa chọn 1 mẫu bếp phù hợp với gia đình

  Trả lờiXóa
 4. Được tối ưu hóa về mặt công nghệ nên Bếp điện từ Malloca sở hữu những ưu điểm vượt trội mà không phải dòng bếp nào cũng có. Tùy theo từng model mà bếp điện từ Malloca có từ 2 - 4 vùng nấu với đường kính khác nhau, giúp bạn thuận tiện nấu được nhiều món ăn cùng lúc, sử dụng được nhiều nồi chảo có kích thước khác nhau. Một số bếp từ kết hợp hồng ngoại, bạn còn có thể sử dụng những loại nồi làm bằng các chất liệu nhôm, đất, thủy tinh, sứ… Bếp điện từ Malloca sử dụng mặt kính Euro Kera là một sản phẩm gốm kính Ceramic công nghệ cao của Pháp. Kính K+ thường được dùng nhiều trong các sản phẩm bếp từ, bếp gas, bếp điện và lò nướng… đặc biệt là trong lò nướng nhờ khả năng chịu nhiệt cao (700oC) và mẫu mã đẹp.
  Bếp từ hay còn gọi là bếp cảm ứng. Bếp phóng từ trường ở phạm vi ngắn, đáy nồi làm bằng vật liệu nhiễm từ sẽ chuyển hóa các luồng từ trường thành nhiệt năng. Do năng lượng truyền trực tiếp thẳng vào đáy nồi, không bị phát tán ra ngoài nên vừa tiết kiệm điện năng, vừa rất an toàn không lo cháy nổ như các loại bếp khác. Được biết đến là thương hiệu tốt nhất trên thị trường hiện nay- Bếp điện từ Chefs đang dần khẳng định vị thế đứng đầu của mình trên thị trường đồ gia dụng Việt Nam. Từ chất lượng sản phẩm đến giá thành Chefs luôn là đối thủ đáng gờm của nhiều thương hiệu bếp ngoại. Topic dưới đây, các chuyên gia của Bếp 365 mời bạn tham khảo 3 dòng sản phẩm bếp điện từ Chefs hiện đang bán chạy năm nay. Cùng với phân tích chi tiết sản phẩm, sẽ giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn hơn khi mua bếp nấu!
  Bếp điện từ Teka IZ 7200 HL hình chữ nhật vát cạnh tinh tế, đẹp mắt, có thể lắp đặt âm sang trọng, mặt kính bằng kính ceramic, chịu nhiệt chất lượng vượt trội, dày 0.5 cm, chịu nhiệt lên đến 7000 độ C và chịu sốc nhiệt cực tốt, có thể dội nước lạnh lên mặt bếp đang nóng mà không gây hư hại.Bề mặt kính đen sáng bóng, không quá bám dầu mỡ và đặc biệt không bị trầy xước giúp bạn dễ dàng lau dọn hơn sau mỗi lần nấu nướng. Bếp điện từ Teka IZ 7200 HL dòng bếp đôi với 2 vùng nấu tiện dụng, phù hợp với mọi gian bếp Việt: Vùng nấu hồng ngoại 120/190 mm sử dụng được với mọi chất liệu nồi chảo, có thể nướng trực tiếp trên mặt bếp; vùng nấu từ kích thước 210 mm sử dụng riêng với nồi chảo có đáy từ, tránh thất thoát nhiệt ra ngoài môi trường.
  Quý khách có nhu cầu đặt mua sản phẩm bếp điện từ vui lòng liên hệ qua:
  Website: https://bep365.vn – Hệ thống phân phối thiết bị nhà bếp - phòng tắm chính hãng
  Hotline: 0943 365 765 - (024) 36 865 865
  Email: hotro@bep365.vn

  Trả lờiXóa
 5. Là dòng máy hút mùi cao cấp Serie 4 của Bosch, DWB77MI50 là sản phẩm mức giá dưới 15 triệu có công suất đặc biệt mạnh phục vụ cho các hộ gia đình thường xuyên nấu nhiều món ăn hoặc ưa thích các món ăn nhiều dầu mỡ và mùi thức ăn đậm đà, mạnh mẽ. Nếu gia đình bạn có khẩu vị hợp với các món ăn có hương vị đặc trưng và lôi cuốn thì máy hút mùi Bosch DWB77MI50 sẽ là một chiếc máy hút mùi rất phù hợp mà bạn sẽ muốn đưa về gian bếp của nhà mình. Giống với đa phần thiết kế máy hút mùi gắn tường của Bosch thường mang phong cách sang trọng và lịch sự, DWB77IM50 có vẻ ngoài vuông vắn và gọn gàng, phù hợp với đa dạng phong cách bài trí gian bếp của mỗi gia đình. Bạn có thể sẽ thấy thích thú với màn điều khiển cảm ứng đèn LED của DWB77MI50, điểm nhấn làm cho vẻ ngoài của máy nổi bật hơn hẳn so với thiết kế khô khan của những dòng máy dùng bảng điều khiển cơ cũ kỹ đơn điệu. Nhìn chung thiết kế của DWB77IM5 khá đẹp và dễ lắp đặt, ngắm nhìn một gian bếp có gắn máy hút mùi Bosch DWB77IM50 trên tường sẽ khiến nhiều người phải gật đầu hài lòng và ngưỡng mộ.
  Giovani G-168 BTC Máy hút mùi dạng âm tủ được lắp đặt gọn gàng, giúp phòng bếp trở nên ngăn nắp hơn không còn những khoảng trống thừa thãi, rối mắt nữa. Lớp lưới lọc có thể kéo ra dễ dàng làm tăng thêm diện tích hút, khi không sử dụng nữa bạn lại có thể đẩy vào như một chiếc ngăn kéo tủ vậy. máy hút mùi Giovani có thiết kế hình chữ T đảo ngược, lắp đặt treo tường với kiểu dáng gần giống như ống khói của những căn nhà cổ điển tại Châu Âu. Nhưng với lớp vỏ Inox sáng bóng, có độ bền cao kết hợp cùng lớp kính cong vô cùng mềm mại khiến cho G-70TC PLUS trông hiện đại và sang trọng hơn rất nhiều.

  Máy hút khói khử mùi Lorca TA-2006E-90. Chúng ta cần gì ở một chiếc máy hút mùi? Công suất hút mùi lớn, độ ồn thấp, hình dáng đẹp và đặc biệt là tiết kiệm điện? Vậy thì chiếc máy hút mùi Lorca TA-2006E-90 có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Công suất, độ ồn: Máy có 3 mức công suất hút mùi để người dùng lựa chọn trên bảng điều khiển. Trong đó công suất tối đa lên đến 1200m3/h có thể khử mùi trong vòng 10 phút với không gian 30-40m2. Tuy nhiên, để giữ độ bền của máy chúng tôi khuyên bạn nên lựa chọn công suất hút mùi phù hợp với từng bữa ăn, món nấu. Bạn cũng không cần lo lắng về độ ồn có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của gia đình bởi độ ồn của máy chỉ 48dB vô cùng êm ái. Ngoài ra, máy hút mùi Lorca bộ lọc than hoạt tính và 2 lớp inox kết cấu vô cùng chặt chẽ đảm bảo giữ lại toàn bộ cặn dầu mỡ trong không khí. Nếu thường xuyên nấu những món ăn cầu kỳ hoặc đồ chiên, xào, sau khoảng 1-2 tuần gỡ tấm lọc ra bạn sẽ thấy cặn bẩn bám đầy ở lớp lưới inox, lúc này chỉ cần sử dụng chất tẩy rửa phù hợp là bạn có thể dễ dàng làm sạch tấm lọc.

  Quý khách có nhu cầu đặt mua sản phẩm chậu rửa bát vui lòng liên hệ qua:
  Website: https://bep365.vn – Hệ thống phân phối thiết bị nhà bếp - phòng tắm chính hãng
  Hotline: 0943 365 765 - (024) 36 865 865
  Email: hotro@bep365.vn

  Trả lờiXóa
 6. Hiện nay trên thị trường có hai dòng sản phẩm bếp ga đang chiếm được cảm tình của khách hàng bởi vẻ ngoài bắt mắt, thời gian nấu ăn được rút ngắn hơn rất nhiều so với những loại bếp truyền thống trước đây. Nhưng trong hai loại này thì loại nào tiết kiệm hơn. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay bây giờ nhé!

  Bep gas Malloca AS 9402R

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  Bếp gas Malloca AS 9402R
  - Công suất: 2 x 3.8KW , Kích thước bếp: W850 x D490 x H75 mm, Kích thước lỗ đá: W790 x D440 mm
  - Bếp kính âm 2 gas, Mặt kính cường lực màu đỏ bordeaux, dày 8mm, Hệ thống đánh lửa tự động bằng pin 1.5V
  - Mâm chia lửa Somipress

  - Van an toàn, tự động ngắt gas

  - Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp

  - Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải

  Bếp gas Teka VR 90 4G AI AL TR
  THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  - Kích thước mặt kính: 880 x 490 mm
  - Kích thước lắp đặt: 900 x 510 mm
  Không có khung ngoài

  - Có kiềng bằng gang, độc lập
  - Đánh lửa tự động lắp âm trong bếp hoạt động nhờ nút điều khiển của từng bếp
  - Nút điều khiển màu đen
  - Hệ thống đánh lửa tự động lắp âm trong bếp hoạt động nhờ nút điều khiển
  - Mặt kính chịu nhiệt, vát cạnh
  Quý khách có nhu cầu đặt mua sản phẩm Bếp gas vui lòng liên hệ qua:
  Bep365.vn – Hệ thống phân phối thiết bị nhà bếp - phòng tắm chính hãng
  Hotline: 0943 365 765 - (024) 36 865 865
  Email: hotro@bep365.vn
  ( kieutrongkhanh )

  Trả lờiXóa